Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
              МЕСТНА   ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ

     Сдружение ”Местна инициативна група Белене-Никопол” е неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.
     МИГ Белене - Никопол изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) по Споразумение № РД 50-11 от 25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

     Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“
Одобрена  финансова помощ:   
Споразумението включва бюджет за проекти на местната общност на обща стойност от 6 869 562 лв. /само БФП/, от който 5 958 815,00 лв. финансиране от ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР и 883 747,00 лв. национално съфинансиране.
     Общият бюджет е разпределен спрямо заложените мерки за финансиране по 3 програми:
-Програма за развитие на селските райони - 2 933 745 лева
-Оперативна програма „Околна среда ” - - 1 979 987 лева и
-Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” - 1 955 830 лева.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР е 30 юни 2023 г.

     Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“
Одобрена  финансова помощ: 977 915,00 лв.

     Основната дейност на МИГ Белене - Никопол  включва: прием, оценка и класиране на проектни предложения, внасянето им за окончателно одобрение в управляващите органи на отделните оперативни програми, подписване на  административните договори за БФП с бенефициенти /като трета страна/, осъществяване на  мониторинг и подпомагане на получателите на безвъзмездна помощ за изпълнение и отчитане на проектите.
СНЦ ”МИГ Белене-Никопол" организира също обучения, информационни събития, семинари и консултации за популяризиране на възможностите за кандидатстване с проекти, възлага проучвания и анализи за определяне на нуждите и потенциала на територията.