Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
 

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
виж повече
Актуално
МИГ  БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ПРОВЕДЕ  ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СВОМР
виж повече                             


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

     Във връзка с изпълнение на Решение № 27 от 22.08.2018 г. на Колективния управителен орган, Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява обществено обсъждане за промяна на текстове от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, което да се проведе в периода
22-29.08.2018 г.
     Проектът за промяната касае подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.
     И по-конкретно стр. 39 "Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест", първия критерий " Проекти, отговарящи на приоритетите и целите на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. - 30 т.“ да бъде променен по следния начин:     повече тук

     Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркертинг на селскостопанско продукти"

     Във връзка с чл. 6, ал. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР и съгласно Решение № 23 от 22.08.2018 г., Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/марткетинг на селскостопански продукти" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
     Общественото обсъждане ще се проведе в периода 23.08.2018 г. - 29.08.2018 г.

     Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 29 август 2018 г. на електронния адрес на Сдружението: migbn@abv.bg               повече тук
МИГ Белене-Никопол организира информационни среши
     През месец септември, в рамките на няколко дни, ще бъдат организирани 4 информационни срещи за запознаване на населението от територията на МИГ с извършените досега дейности, актуалните събития, предстоящите приеми по мерки от Стратегията и обучения за потенциалните бенефициенти за подготовка и кандидатстване с проектни предложения.     за повече тук

     Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

     Във връзка с чл. 6, ал. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР и съгласно Решение № 29 от 30.08.2018 г., Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.   виж повече
МИГ актуализира индикативният график... виж тук

Информационните срещи през месец септември

     Местна инициативна група Белене-Никопол проведе информационна кампания в 4 населени места от територията МИГ-а. Това бяха: с. Новачене, община Никопол, гр. Никопол, с. Татари, община Белене и гр. Белене. Срещите се проведоха в периода 12-13 септември 2018 г. и в тях взеха участие над 40 заинтересовани лица, местни лидери и представители на широката общественост.  виж повече

Обществено обсъждане на промени на Стратегията      повече тук


Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
Във връзка със съгласуване с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. на Насоки за кандидатстване по подмярка "Инвестиции в земеделски стопанства" и постъпилите коментари по текстове от документите, МИГ Белене-Никопол обявява обществено обсъждане на редактираните, съгласно изискванията на УО Насоки.  повече тук

Процедурата за подбор на проекти

     Днес, 10.10.2018 г., МИГ Белене-Никопол с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".     повече тук

П о к а н а

за обучения на местни лидери - включително представители на върховния орган на МИГ,  потенциални членове на КИП и експерти на територията на „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”
.
   Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на тема: подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР.    повече тук

      Във връзка с изпълнение на Решение № 44 от 29.10.2018 г. на Колективния управителен орган, Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява обществено обсъждане за промяна на текстове от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, което да се проведе в периода
30.10-06.11.2018 г.
     Проектът за промяната касае подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.      повече тук

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"    тук