Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
 

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
виж повече
Актуално
МИГ  БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ПРОВЕДЕ  ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Протокол УС - 29.05.18г.   виж тук
Покана OС - 27.02.18г.   виж тук
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СВОМР
виж повече                             


Сдружение "МИГ Белене-Никопол" избра външни експерти-оценители    виж тук
Покана УС - 23.05.18г.    виж тук
Покана OС - 19.02.18г.   виж тук
Протокол OС - 06.03.18г.   виж тук
Покана OС - 10.04.18г.   виж тук
Протокол OС - 17.04.18г.   виж тук
Протокол УС - 03.04.18г.   виж тук

ДНЕС 15.06.2018 ГОДИНА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА BG16RFOP002-2.022 МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“

     Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

     Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.
     Целта на процедурата е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности, осигуряващи заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му.       Повишаване на производителността и производствения капацитет на МСП на територията на МИГ Белене- Никопол и засилване експортния потенциал на предприятията.     виж повече
П О К А Н А
ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”


Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол“ кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места както следва:

•гр. Белене: дата: 26.06.2018 г., час: 11:00 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;
•гр. Никопол: дата: 27.06.2018 г., час 11:00 часа; място: НЧ „Напредък 1871“, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.
Срещите се изпълняват с цел запознаване на потенциалните бенефициенти с дейностите и мерките, включени в Стратегията за ВОМР, съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.
На информационните срещи ще бъдат подробно представени условията за кандидатстване  и изпълнение по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.022 на МИГ Белене - Никопол „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене - Никопол” по Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“.
     На 26 и 27.06.2018 г. , МИГ Белене-Никопол проведе в гр. Белене и в гр. Никопол информационна кампания с потенциални бенефициенти по процедура за подбор на проекти, BG16 RFOP002-2.022 "МИГ Белене - Никопол- Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене - Никопол".
Одобрените средства по ОПИК от стратегията за ВОМР са 1 000 000 евро.
На срещите присъстваха общо 27 заинтересовани лица, представители на местния бизнес, местните медии и власти. Всички те бяха запознати в Условията за кандидатстване и с Условията за изпълнение, които са част от процедурата.
Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения е 24.09.2018 г., 16:30 ч.

Всички документи по обявената процедура са достъпни в секцията "Покани за прием на заявления", както и в Електронната система ИСУН 2020.


Трети Фестивал на река Дунав с подкрепата на МИГ Белене-Никопол

     В периода 29-30 юни, за трета поредна година, Община Белене организира „Фестивал на река Дунав“.
В програмата бяха включени най-разнообразни мероприятия, подходящи за всички възрасти, като: велопоход, детска забава, състезание „Улови рибката“, концертна програма „Дунав пее и играе“, както и рок-концерт за посрещане на юлското утро. Основна част заемаше и вече традиционното кулинарно състезание „Дунавска трапез“, в което взеха участие общо 8 отбора от общините Белене и Никопол.
                                                                                   чети повече тук

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG16RFOP002-2.022 МИГ Белене-Никопол „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене-Никопол“

     МИГ Белене-Никопол  уведомява всички кандидат-бенефициенти, че във връзка с постъпило запитване по процедура BG16RFOP002-2.022 МИГ Белене-Никопол „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене-Никопол“ е установена техническа по своя характер грешка в  Приложение Б „Бизнес план“, част от пакет „Документи за попълване към Условия за кандидатстване“, в  работен лист „Прогнозни ОПР и ОПП“, Таблица 15 „Прогнозен отчет за приходите и разходите след проекта“, в колона „Базова година“, състояща се в погрешно уточнената в скоби „2014“.
                                                                                                                                          виж повече