Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
 

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
виж повече
Актуално
МИГ  БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ПРОВЕДЕ  ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СВОМР
виж повече                             


П О К А Н А
    за обучения на местни лидери - включително представители на върховния орган на МИГ,            
   потенциални членове на КИП и експерти на територията на „МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”

     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на тема: подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР                виж повече
"МИГ Белене-Никопол актуализира Процедура за подбор на проекти по ПРСР

С Решение № 20 от 03.08.2018 г. Управителния съвет на МИГ Белене-Никопол актуализира Процедура за подбор на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР. Документът е с съответствие с минималните изисквания при ред за оценка на проектни предложения, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация, публикуван на Единния информационен портал.     Към процедурата


МИГ Белене - Никопол проведе обучение на местни лидери

     От  7 до 10 август 2018 г.  включително, в градовете Белене и Никопол, екипът на СНЦ „Местна инициативна група Белене- Никопол” проведе обучения на местни лидери, в т.ч. представители на Колективния върховен орган на управление на МИГ, потенциални членове на комисиите за избор на проекти и експерти на тема: „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР на територията на МИГ Белене - Никопол”.
    виж тук

Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол, сключи Допълнително споразумение за промени в одобрената Стратегия за ВОМР

     На 03.08.2018 г., между Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 год. , представляван от д-р Лозана Василева - ръководител на УО , Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” за периода 2014 -2020 год. , представляван от Стефан Попов - ръководител на УО на програмата, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014 -2020 год. , представляван от Нено Димов - ръководител на УО  и Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол”, представлявано от Милен Павлов Дулев - председател на УС , на основание чл.18 , ал.1, т.1...  за повече тук

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

     Във връзка с изпълнение на Решение № 27 от 22.08.2018 г. на Колективния управителен орган, Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява обществено обсъждане за промяна на текстове от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, което да се проведе в периода
22-29.08.2018 г.
     Проектът за промяната касае подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.
     И по-конкретно стр. 39 "Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест", първия критерий " Проекти, отговарящи на приоритетите и целите на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. - 30 т.“ да бъде променен по следния начин:     повече тук

     Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркертинг на селскостопанско продукти"

     Във връзка с чл. 6, ал. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР и съгласно Решение № 23 от 22.08.2018 г., Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/марткетинг на селскостопански продукти" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
     Общественото обсъждане ще се проведе в периода 23.08.2018 г. - 29.08.2018 г.

     Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 29 август 2018 г. на електронния адрес на Сдружението: migbn@abv.bg               повече тук
МИГ Белене-Никопол организира информационни среши
     През месец септември, в рамките на няколко дни, ще бъдат организирани 4 информационни срещи за запознаване на населението от територията на МИГ с извършените досега дейности, актуалните събития, предстоящите приеми по мерки от Стратегията и обучения за потенциалните бенефициенти за подготовка и кандидатстване с проектни предложения.     за повече тук

     Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

     Във връзка с чл. 6, ал. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР и съгласно Решение № 29 от 30.08.2018 г., Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.   виж повече
МИГ актуализира индикативният график... виж тук

Информационните срещи през месец септември

     Местна инициативна група Белене-Никопол проведе информационна кампания в 4 населени места от територията МИГ-а. Това бяха: с. Новачене, община Никопол, гр. Никопол, с. Татари, община Белене и гр. Белене. Срещите се проведоха в периода 12-13 септември 2018 г. и в тях взеха участие над 40 заинтересовани лица, местни лидери и представители на широката общественост.  виж повече

Обществено обсъждане на промени на Стратегията      повече тук