Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
 

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
виж повече
Актуално
МИГ  БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ПРОВЕДЕ  ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СВОМР
виж повече                             


МИГ актуализира индикативният график... виж тук

Процедурата за подбор на проекти

     Днес, 10.10.2018 г., МИГ Белене-Никопол с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".     повече тук

      Във връзка с изпълнение на Решение № 44 от 29.10.2018 г. на Колективния управителен орган, Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява обществено обсъждане за промяна на текстове от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, което да се проведе в периода
30.10-06.11.2018 г.
     Проектът за промяната касае подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.      повече тук

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"    тук

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ  СРЕЩИ  ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 Г.

     Уважаеми  жители на общините Белене и Никопол, представители на бизнеса, местната власт, НПО сектора и земеделски производители
     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол“, кани всички заинтересовани лица за участие в информационните дни организирани от Сдружението.          повече тук
Приключи прием на проектни предложения по подмярка 4.1

     МИГ Белене-Никопол уведомява местната общност и всички заинтересовани страни, че на 19 ноември 2018 г. /понеделник/ в 16:30 часа приключи първият прием на проектни предложения по процедура за подбор на с няколко крайни срока  № BG06RDNP001-19.105 МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".
     До посочения краен срок чрез електронната система ИСУН 2020 са постъпили общо 14 броя проектни предложения на обща стойност 1 878 416,71 лв. (стойност на БФП - 939 208,35 лв.) .
     Следващият етап от процедурата е провеждането на оценка на подадени проектни предложения, която включва два етапа: оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка.

Обществено обсъждане

     Във връзка със съгласуване на Насоките за кандидатстване по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", бяха получени коментари от Министерство на финансите.   повече тук


                                                                П О К А Н А

     СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”
    кани  представителите  на местната  власт, бизнеса, неправителствените организации, земеделски производители и гражданите от общините Белене и Никопол 
да вземат участие в ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ  на Сдружението.

     На Конференцията ще бъдат представени извършените през 2018 година дейности по изпълнението на одобрената Стратегията за ВОМР, съгласно подписаното  Споразумение № РД 50-11 от 25.01.2017 г. с Управляващите  органи на Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма ”Иновации и конкурентоспособност” за програмен период 2014-2020 г., както и планът, изведените приоритети и цели за работа на  Местната инициативна група  Белене - Никопол през следващата календарна година.
     Конференцията ще се проведе на 18.12.2018 г. /вторник/, от 11:00 часа, в Зала № 26 на Община Белене.

ОЧАКВАМЕ ВИ !
                                                            П О К А Н А

          ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”

Председателят на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол” на основание чл. 34, ал. 4, по реда на чл. 34, ал. 1 и 2  от Устава на Сдружението и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 5 от Устава и Решение № 51 от 05.12.2018 г. на КУО, свиква заседание на КВО на 14.12.2018 г. от 09:00 ч.  Заседанието на Общото събрание ще се проведе в гр. Белене, сградата на Общинска администрация - Белене, зала № 26 при следния дневен ред:

     1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;
     2. Избор на председател, секретар-протоколчик и водещ;
     3. Излизане с решение за промяна в състава на КУО на Сдружението: излизане от КУО на „Ани и Яни“ ЕООД и включването на нов член на КУО на негово място.
     4. Други.

Поканват се да присъстват всички членове на Общото събрание на Сдружението


УВЕДОМЛЕНИЕ

МИГ Белене-Никопол уведомява кандидатите по процедура за подбор на проектни предложения Процедура BG06RDNP001-19.105  МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства, че, след етапа на ОАСД, КППП е отхвърлила следните 2 проектни предложения...     повече тук