Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
 

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
виж повече
Актуално
МИГ  БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ПРОВЕДЕ  ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СВОМР
виж повече                             


МИГ актуализира индикативният график... виж тук

      Във връзка с изпълнение на Решение № 44 от 29.10.2018 г. на Колективния управителен орган, Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява обществено обсъждане за промяна на текстове от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, което да се проведе в периода
30.10-06.11.2018 г.
     Проектът за промяната касае подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.      повече тук

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ  СРЕЩИ  ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 Г.

     Уважаеми  жители на общините Белене и Никопол, представители на бизнеса, местната власт, НПО сектора и земеделски производители
     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол“, кани всички заинтересовани лица за участие в информационните дни организирани от Сдружението.          повече тук
Приключи прием на проектни предложения по подмярка 4.1

     МИГ Белене-Никопол уведомява местната общност и всички заинтересовани страни, че на 19 ноември 2018 г. /понеделник/ в 16:30 часа приключи първият прием на проектни предложения по процедура за подбор на с няколко крайни срока  № BG06RDNP001-19.105 МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".
     До посочения краен срок чрез електронната система ИСУН 2020 са постъпили общо 14 броя проектни предложения на обща стойност 1 878 416,71 лв. (стойност на БФП - 939 208,35 лв.) .
     Следващият етап от процедурата е провеждането на оценка на подадени проектни предложения, която включва два етапа: оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка.

Обществено обсъждане

     Във връзка със съгласуване на Насоките за кандидатстване по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", бяха получени коментари от Министерство на финансите.   повече тук


УВЕДОМЛЕНИЕ

МИГ Белене-Никопол уведомява кандидатите по процедура за подбор на проектни предложения Процедура BG06RDNP001-19.105  МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства, че, след етапа на ОАСД, КППП е отхвърлила следното проектно предложение...     повече тук 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ- НИКОПОЛ ПРОВЕДЕ СВОЯТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

     На 18.12.2018 г.,  в зала 26 на административната сграда на Община Белене, се проведе годишната конференция на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол”      повече тук

Допълнително споразумение за промени в одобрената Стратегия за ВОМР

     На 17.12.2018 г., между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 год., представляван от д-р Лозана Василева - ръководител на УО, Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” за периода 2014 - 2020 год., представляван от Християн Султанов - ръководител на УО на програмата, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014 - 2020 год., представляван от Нено Димов - ръководител на УО  и Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол”, представлявано от Милен Павлов Дулев - председател на УС на Сдружението, на основание чл. 18 , ал. 1, т. 1, във връзка с промяна на приложима нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма“ и т. 5  „по отношение на критериите за оценка на проекти, в т. ч. минимална и максимална стойност  на проектите и интензитет  на помощта“ от споразумение № РД 50-11/ 25.01.2017 год., изм. и доп. с допълнително споразумение № РД 50-11/ 03.08.2018 год.,   бе сключено Допълнително споразумение за промяна в одобрената стратегия за ВОМР, част 5, Описание на мерките, раздел ПРСР /ЕЗФРСР/, както следва:           повече тук
Покана за Общо събрание

     Днес, 02.01.2019 г., Председателят на УС на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Белене-Никопол",
на основание чл. 34, ал. 4, по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 5 от Устава и в изпълнение на Решение № 2 на КУО от 02.01.2019 г.,

     Свиква заседание на Колективния върховен орган на МИГ Белене-Никопол на 11.01.2019 г. /петък/ от 09:00 часа. Заседанието на Общото събрание  ще се проведе в гр. Белене, сградата на Общинска администрация - Белене, зала № 26, при следния дневен ред:
1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;
2. Избор на председател, секретар-протоколчик и водещ;
3. Прегласуване на Решение № 22 от 14.12.2018 г. за промяна на състава на КУО на Сдружението;
4. Други

Поканват се да присъстват всички членове на Общото събрание на Сдружението.

Дата: 02.01.2019 г.
гр. Белене
Председател на УС: МИЛЕН ДУЛЕВ
Актуализиран Индикативен график за 2019 година    тук