Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Анализи, проучвания и оценки
Проучване на конкурентоспособността на МСП (декември 2017г.)
Проучване на туристическият потенциал (декември 2017г.)
Междинна оценка по изпълнение на СВОМР на МИГ Белене - Никопол
Проучване  за подобряване на състоянието на видовете от НАТУРА чрез подхода ВОМР