Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Анализи, проучвания и оценки 2018г.
Междинна оценка по изпълнение на СВОМР на МИГ Белене - Никопол
Проучване  за подобряване на състоянието на видовете от НАТУРА чрез подхода ВОМР
Приложение №1 към "Проучване на възможностите за подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежата НАТУРА чрез подхода ВОМР";
Приложение №2 към " Проучване на възможностите за подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежата НАТУРА чрез подхода ВОМР"
Анализи => Анализи 2018г.