Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Анализи, проучвания и оценки 2021г.
Анализи => Анализи 2021г.
Проучване на въздействието на СВОМР  върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ Белене - Никопол  и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността