Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
Новини - м. Април
     Информационни конференции се проведоха в двата крайдунавски  
града Белене и Никопол. Конференциите се проведоха на 27  април в  
зала 26 на Община Белене и на 28 април в салона  на НЧ „Напредък  
1871” гр. Никопол. Беше представено Резюме на Стратегията за местно  
развитие. На конференциите присъстваха представители на бизнеса,  
земеделски производители, неправителствени организации, служители  
на ДПП „Персина”, граждани и общинска администрация.
     Информационните конференции са част от дейностите по Договор №  
РД 50-150/07.12.2015 г. за предoставяне на безвъзмездна финансова  
помощ по подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка  
19.„Водено от общностите местно развитие”, от Програмата за развитие  
на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
     На 18,19 и 20 април се проведоха информационни срещи съответно в  
гр. Никопол, с. Петокладенци и гр. Белене. На присъстващите бяха  
представени мерките, критериите и индикаторите включени в  
Стратегията за местно развитие.
Задачата на информационните срещи е консултиране с местнта общност  
за изработването на Стратегията за местно развитие, която е част от  
Договор № 50-150/07.12.2015 г. за предoставяне на безвъзмездна  
финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни  
дейности” на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие”, от  
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
     В началото на месец април се проведоха два броя работни срещи, свързани с консултиране с местната  
общност за изработването  на Стратегията за местно развитие. Срещите се проведоха на 04 април в зала 26 на  
Община Белене и на 05 април в Заседателната зала на Община Никопол.  
     Работните срещи са част от дейностите по Договор № РД 50-150/07.12.2015 г. за предoставяне на безвъзмездна  
финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19.„Водено от общностите  
местно развитие”, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
РАБОТНИ СРЕЩИ
Дата на публикуване 08.04.2016г.
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
Дата на публикуване 2304.2016г.
КОНФЕРЕНЦИИ
Дата на публикуване 30.04.2016г.