Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Април 2018г.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

     Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол“ обявява за обществено обсъждане Проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Белене и Никопол, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г. по подмярка 19.2 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.
     Промените са допустими на основание чл. 39, т. 1 и т. 5 от Наредба 22/14.12.2015 г., чл. 36 от ПМС 161/2016 г., и съгласно чл. 13, чл. 14, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г., и включват:
1.Промени по реда на чл. 39, т. 1 от Наредба 22/14.12.2015 г., и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г., „във връзка с промяна на приложима нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма“ в  Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, Mярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и Mярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., включени в Стратегията ВОМР на МИГ Белене - Никопол;
2.Промяна по реда на чл. 39, т. 5 от Наредба 22/14.12.2015 г., и чл. 18, ал. 1, т. 5 от Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,  „по отношение на критериите за оценка на проекти, в т. ч. минимална и максимална стойност  на проектите и интензитет  на помощта“ в Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

     С предложението и мотивите за промени може да се запознаете в приложения документ.

     Предложения и коментари по публикувания Проект на промени в Стратегия за ВОМР могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 15 април 2018 година на електронната поща на МИГ - migbn@abv.bg
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

                                                                                                             
виж повече

Новини - м. Май 2018г.
Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по ИП 2.2 Капацитет за растеж на МСП от ОПИК 2014-2020              виж повече
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Новини - м. Юни 2018г.
     На 26 и 27.06.2018 г., МИГ Белене-Никопол проведе в гр. Белене и в гр. Никопол информационна кампания с потенциални бенефициенти по процедура за подбор на проекти, BG16 RFOP002-2.022 "МИГ Белене - Никопол- Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене - Никопол".
Одобрените средства по ОПИК от стратегията за ВОМР са 1 000 000 евро.
На срещите присъстваха общо 27 заинтересовани лица, представители на местния бизнес, местните медии и власти. Всички те бяха запознати в Условията за кандидатстване и с Условията за изпълнение, които са част от процедурата.
Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения е 24.09.2018 г., 16:30 ч.
     Всички документи по обявената процедура са достъпни в секцията "Покани за прием на заявления", както и в Електронната система ИСУН 2020.