Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Архив
Сваляне на прикачени файлове:
     Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за  развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
     Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на  подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
     Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода  2014 - 2020 г.
Обява за конкурс за оценители
Заповед конкурс външни оценители
Приложение 1 Заявление конкурс за външни оценители
Приложение 2 Декларация външни оценители образец
Приложение 3 Автобиография образец
Контролен лист
Списък одобрени външни експерти