Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
Подхода "ВОМР"


     Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е единна методика, която се прилага на мястото на досегашния подход ЛИДЕР, като го надгражда.
Докато в плановия период 2007 - 2013 г. Стратегиите за местно развитие бяха финансирани само от Програмата за развитие на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), ВОМР 2014 - 2020 г. получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014-2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез: ОП „Околна среда”; ОП „Развитие на човешките ресурси”; ОП „Иновации и конкурентоспособност”; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”; Програма за морско дело и рибарство
     При ЛИДЕР разходите за управление се финансираха съответно от ЕЗФРСР или ЕФР, в зависимост от това дали местното партньорство беше местна инициативна група или местна рибарска инициативна група.  
     При ВОМР разходите за управление се финансират от водещия фонд (ЕЗФРСР или ЕФМДР).
     При ЛИДЕР за взимането на решение в рамките на МИГ беше необходимо икономическите и социални партньори и гражданското общество да представляват най-малко 50 % от правото на глас.
     При ВОМР нито една от страните (публичен сектор, стопански сектор и гражданско общество) не може да представлява повече от 49 % от правото на глас.
От Лидер към ВОМР

СЪЩНОСТТА НА ПОДХОДА

     Воденото от общностите местно развитие е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства.
Подходът ВОМР се прилага „отдолу-нагоре”, като се създават Местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основни елементи на подхода ВОМР:

     ***Местните групи за действие (или Местни инициативни групи) трябва да бъдат съставени от представители на местните публични и частни социално-икономически интереси, като например предприемачи и техните сдружения, местни органи, асоциации на околни или селски райони, групи от граждани (например малцинства, възрастни граждани, жени/мъже, младежи, предприемачи и т.н.), организации на общността и доброволчески организации и т.н. поне 50 % от гласовете при решения за подбор трябва да са от партньори извън публичния сектор, като нито една от групите по интереси не трябва да има повече от 49 % от гласовете;

Виж - за  МИГ

     ***Стратегиите за местно развитие (или Стратегии за Водено от общностите местно развитие) трябва да бъдат съгласувани със съответните програми от ЕСИ фондовете, от които получават подкрепа. В тях следва да бъдат определени районът и населението, които се обхващат от стратегията; да е налице анализ на нуждите от развитие и потенциала на района, включително анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ); и да са формулирани целите, както и интегрираните и иновационни особености на стратегията, включително измерими цели за резултатите или постиженията. Стратегиите следва също да включват план за действие, който показва как целите се трансформират в конкретни проекти, мерки за управление и контрол и финансов план.

Виж - Стратегия и договор

Приоритети на ВОМР за програмен период 2014-2020 г.:
   ***Насърчаване на социалното приобщаване;
   ***Намаляване на бедността и икономическо развитие;
   ***Интегриран подход към околната среда;
   ***Използване на потенциална на културното и историческото наследство;
   ***Насърчаване на иновациите;
   ***Насърчаване сдружаването на общините в процеса на формиране на МГД без да се ограничава   
възможността за финансиране и на групи, действащи на територията само на една община.