Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Връзка с бенефициенти
"За връзка с бенефициентите по процедура  № BG16RFO002-2.022 МИГ Белене-Никопол „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене-Никопол“ по Инвестиционен приоритет 2.2 Капацитет за растеж на МСП,  финансирана от ОПИК 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Белене-Никопол"