Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Вътрешни правила

Устав МИГ Белене - Никопол............................................................
Правилник за извършване на общественополезна дейност..........
Правилник за дейността на управителния съвет...........................
Устав МИГ Белене - Никопол - 24.06.20г. .......................................
Вътрешни правила по чл. 4, т. 28 от ЗМИП.....................................