Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Годишeн доклад - 2020г.

Отчет на УС за 2020г.
Годишен финансов и счетоводен отчет за 2020г. Доклад на дейността за 2020г.
Годишни доклади             2016г.             2017г.            2018г.           2019г.            2020г.
Доклад по подмярка 19.2 - 2020г.
Доклад по подмярка 19.4 - 2020г.