Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Годишeн доклад - 2020г.

Отчет за дейността на КУО на СНЦ МИГ Белене-Никопол за 2021 г.
Годишен финансов и счетоводен отчет на СНЦ МИГ Белене-Никопол за 2021 г. Доклад за дейността на СНЦ МИГ Белене-Никопол за  2021 г.
Годишни доклади             2016г.             2017г.            2018г.           2019г.            2020г.            2021г.
Годишен доклад м.19.2 2021г. МИГ Белене-Никопол
Годишен доклад 19.4 за 2021г. МИГ Белене-Никопол