Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 
Новини - м. Декември

Сдружение "МИГ Белене-Никопол" избра външни
експерти-оценители
     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички представители на публичната власт, бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители, медиите и широката общественост да вземат участие в ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ.
     На нея ще бъдат представени извършените до момента дейности във връзка с изпълнение на Споразумението за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, подписано на 25 януари 2017 година, както и планът, целите и приоритетите за следващата календарна година.
     Конференцията ще се проведе на 20 декември 2017 година от 10:30 часа в зала № 26 в сградата на Общинска администрация - Белене.
     Конференцията се организира съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.
П о к а н а
за
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол”