Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Екип
Изпълнителен директор:
Димитрина Проданова, тел. 0878853963

Счетоводител:
Иваничка Иванова, тел. 0878973963


Експерт:
Анелия Димитрова, тел. 0877661815
Анита Мариянова, тел. 0878548963

Технически сътрудник:
Малинка Пангестрова, тел. 0886324704

БАНКОВА СМЕТКА

БАНКА ДСК
IBAN:  BG14STSA93000024202987
BIC: STSABGSF
Сваляне на прикачени файлове:
Правилник - вътрешния трудов ред