Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Индикативен график
За разглеждане на графика натиснете тук
За сваляне на файла натиснете тук
Актуализация на графика към 28.08.18г.
Актуализация на графика към 27.12.18г.
Актуализация на графика към 05.03.19г.
Актуализация на графика към 10.06.19г.