Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Индикативен график
За разглеждане на графика за 2018г. натиснете тук, а за 2020г. натиснете тук
За сваляне на файла натиснете тук
Актуализация на графика към 28.08.18г.
Актуализация на графика към 27.12.18г.
Актуализация на графика към 05.03.19г.
Актуализация на графика към 10.06.19г.
Актуализация на графика към  24.09.2019 г.