Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
 

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
Профил на купувача >> Информация за възложителя
Официално наименование
Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол"
Булстат
177027228
Адрес
пл. "България" №1, ет.1
Град
Белене
Пощенски код
5930
Държава
България
Лице за контакт
Ивайло Катевски; Цветомир Цветанов
Телефон
0889604904; 0898200061
Факс
-
Електронна поща
migbn@abv.bg
Адрес на възложителя
(URL) http://mig-bn.eu
Адрес на профил на купувача
(URL)http://mig-bn.eu/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%
D0%B8%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%
D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%
B0.html#Профил на купувача