Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Комисия за избор на проекти
Обява за конкурс за оценители
Заповед конкурс външни оценители
Вътрешни правила за избор на външни оценители
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
ПМС 162 от 2016
Приложение 1 Заявление конкурс за външни оценители
Приложение 2 Декларация външни оценители образец
Приложение 3 Автобиография образец
Списък на професионалните области
Контролен лист
Списък одобрени външни експерти