Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Комисия за избор на проекти
Вътрешни правила за избор на външни оценители
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
ПМС 162 от 2016
Списък на професионалните области
Архив към 2017г.
Контролен лист
Приложение 3 Автобиография образец - 2019г.
Приложение 2 Декларация външни оценители образец - 2019г.
Приложение 1 Заявление конкурс за външни оценители - 2019г.
Заповед за провеждане на конкурс 2019г.
Обява за конкурс за оценители 2019г.
Актуализиран  списък на одобрени външни експерти - 04.09.2019 г.
Списък възнаграждения външни оценители за 2018г.