Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Контакти
Адрес: СНЦ "МИГ Белене-Никопол"

             Офис в гр. Белене
             гр. Белене, пощ. код - 5930
             пл. „България” № 1, ет.1
             НЧ "Христо Ботев - 1892"
             e-mail: [email protected]
             тел. 0878853963

             Офис в гр.  Никопол
             гр. Никопол, пощ. код - 5940
             ул. "Христо Ботев" № 6, ет.1
             НЧ "Напредък - 1871"
             e-mail:[email protected]
             тел. 0878548963

             Община Белене
             гр. Белене
             пл. "България" № 35
             тел. 0658 /3-10-61
             e-mail: [email protected]

            Община Никопол
             гр. Никопол
             пл. "Ал. Стамболийски" № 5
             тел. 06541 / 21-90
             e-mail: [email protected]