Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Контакти
Адрес: СНЦ "МИГ Белене-Никопол"
             гр. Белене, пощ. код - 5930
             пл. „България” № 1, ет.1
             НЧ "Христо Ботев - 1892"
             e-mail: migbn@abv.bg
             тел. 0878548963

             Община Белене
             гр. Белене
             пл. "България" № 35
             тел. 0658 /3-10-61
             e-mail: obshtinabl@abv.bg
            

Адрес: Община Никопол
             гр. Никопол, пощ. код - 5940
             пл. "Ал. Стамболийски" № 5
             тел. 06541/ 21-90
             e-mail: obshtinanil@abv.bg