Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

За "Местна инициативна група Белене - Никопол"

Местна инициативна група (МИГ)
 

• Учредена на 8 април 2016 година;
• „МИГ Белене-Никопол” независима и доброволна организация на представители на местните власти,
стопанския и нестопански сектор, която се основава на принципите на равенство и взаимопомощ;
• Колективен върховен орган/Общо събрание: 32 членове, представители на публичния, стопанския и
неправителствения сектор;
• Колективен управителен орган/Управителен съвет: 7 членове
             > Община Белене
             > Община Никопол НЧ „Виделина-1897”, с. Деков
             > НЧ „Напредък 1871”, гр. Никопол
             > „Елиа Милк” ООД, с. Драгаш войвода
             > ЗП "Пламен Дулев", гр. Белене
             > ЗП „Милен Иванов”, гр. Белене

• Председател на Управителния съвет - Община Белене в лицето на кмета - г-н Милен Дулев, а
Заместник-председат - Община Никопол в лицето на кмета - д-р Валерий Желязков
• Територията на „МИГ Белене-Никопол“ обхваща община Белене и община Никопол, които влизат в
границите на Област Плевен, разположена в централната част на Северна България и в източната част на
Северозападния район. Общата площ на територията на МИГ е 701.5 кв.км, от които 285 кв.км. е площта
на община Белене (6.1% от площта на област Плевен) и 416.5 кв.км - община Никопол (8.9% от площта на
областта).
• МИГ обхваща двадесет населени места, включително два града, пет села от община Белене и тринадесет
села в Община Никопол.
• Населението на МИГ Белене-Никопол към 31.12.2016 г. е 17 815 души.
МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ (МИГ) са специално създадени юридически лица, които
отговарят на следните изисквания:

• Имат регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност;
• Представляват публично-частни партньорства със задължително участие на общините от територията на
действие на МИГ, придружени с решение на общинските съвети;
• Съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна група“, или съкратено МИГ, и
наименованието на общините, на територията на действие на МИГ;
• Има седалище и адрес на управление на територията на селски район, където МИГ осъществява
дейността си.