Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Февруари 2019г.
                                                   П О К А Н А

                ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
                                                 ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”

      Председателят на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол” на основание чл. 34, ал. 4, по реда на чл. 34, ал. 1 и 2  от Устава на Сдружението и във връзка с Решение № 16 от 19.02.2019 г. на КУО, свиква заседание на КВО на 27.02.2019 г. от 09:00 ч.  Заседанието на Общото събрание ще се проведе в гр. Белене, сградата на Общинска администрация - Белене, зала № 26 при следния дневен ред:

   1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;
   2. Избор на председател, секретар-протоколчик и преброител;
   3. Приемане на Годишен финансов и счетоводен отчет на КУО на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2018 г.;
   4. Приемане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2018 г.;
   5.  Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г.;
   6. Приемане на Програма за дейността на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2019  г;
   7. Приемане на Бюджет на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2019 г.
   8. Утвърждаване на условия, задължителни за вписване в насоките за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ Белене-Никопол;
   9. Разглеждане на коментари след проведено обществено обсъждане на промени в текстове от СВОМР на МИГ Белене-Никопол;
   10. Одобрение на промени в текстове от СВОМР на МИГ Белене-Никопол - мярка 1.3;
   11. Одобрение на промени в текстове от СВОМР на МИГ Белене-Никопол - мярка 4.2;
   12. Одобрение на промени в текстове от СВОМР на МИГ Белене-Никопол - мярка 7.5;
   13. Одобрение на промени в текстове от СВОМР на МИГ Белене-Никопол - мярка 8.1;
   14. Други.

Поканват се да присъстват всички членове на Общото събрание на Сдружението.
20.02.2019 г.
гр. Белене
Председател на УС на МИГ Белене-Никопол: МИЛЕН ДУЛЕВ
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

     Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол“ обявява за обществено обсъждане Проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Белене и Никопол, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г. по подмярка 19.2 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.        повече тук

Проведоха се обучения за подготовка и кандидатстване с проектни предложения

„Подготовка и кандидатстване с проектни предложения по Стратегия за ВОМР за територията на МИГ Белене - Никопол”,  бе темата на   организираните  от 19 до 22 февруари 2019 г.  от екипа на СНЦ ”МИГ Белене - Никопол” две  двудневни обучения  в град Белене и гр. Никопол. Същите  се проведоха в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от  ПРСР 2014 - 2020, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Споразумение № РД 50-11/ 25.11.2017 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на МИГ Белене  - Никопол. Обученията бяха организирани в помощ на потенциалните бенефициенти по откритата  на 07.02.2019 г . Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.136 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”, което допълнително увеличи интереса към събитието...      още по темата

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

     Във връзка с чл. 6, ал. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР, Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  повече тук