Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Новини - м. Декември 2019г.
                               СДРУЖЕНИЕ" МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ"

                                                              
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

     На 19 декември 2019 г., в зала  № 26 в сградата на Общинска администрация - гр. Белене, се проведе заключителна конференция за 2019 година.Поставената и изпълнена цел беше запознаване на населението с напредъка по изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие - съгласно  споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,  сключено с Управляващия орган на  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., в това число с:

   • Отчет за дейностите за текущата 2019 година

   • Запознаване с плана за 2020 година

      В годишната конференция взеха участие 52 лица: заинтересовани лица, представители на бизнеса, земеделския и публичния сектор и членове Колективния върховен орган и административни екип на МИГ Белене-Никопол.