Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Декември 2019г.
                                                              П о к а н а  

 
           за обучения на местни лидери и за уязвими групи и застрашени от
                                    бедност целеви групи, включително роми


     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на тема:
„Изпълнение и отчитане на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.“
Графикът за провеждане е следният:

     1.  В гр. Белене: дати: 26 и 27 ноември 2019 г., час: 10:00 часа, място: зала 16 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;
     2.  В гр. Никопол: дата: 28 и 29 февруари 2019 г., час: 10:00 часа, място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

      Целта на обученията е повишаване на капацитета и информираността за изпълнение и отчитане на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.
     Проведоха се два броя двудневни обучения на местни лидери от територията на МИГ Белене Никопол

     В периода 26-29 ноември 2019 г., бяха проведени два броя двудневни обучения на местни лидери от територията на МИГ Белене - Никопол, както следва: 26 - 27.11.2019 г. - в гр. Белене, и 28 - 29.11.2019 г. - в гр. Никопол, свързани с изпълнението и отчитането на проектни предложения по СВОМР.

     Обученията са планирани и проведени с цел изпълнение на задълженията на МИГ, произтичащи от  член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201,  съгласно който задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции по СВОМР,  включително задължения на МИГ да  информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати. Обученията целят повишаване капацитета и информираността за изпълнение и отчитане на финнасираните проектни предложения, съобразено с ИГРП и периодите на прием на проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене - Никопол.

     В обученията участваха 14 местни лидери от Община Белене и 13 местни лидери от Община Никопол, както и персоналът на МИГ Белене - Никопол.

     Обучението включваше теоретична подготовка и практически занятия по изпълнението и отчитането на проектите - запознаване и достъп до документите за изпълнение, спецификата на стратегията за ВОМР (примери по конкретни мерки от за територията на МИГ Белене -Никопол, ИГРП - времеви график за прием на проектни предложения, напредък в изпълнението на стратегията и сключени договори. Специално внимание беше отделено на използване на националната система за мониторинг и наблюдение (ИСУН) при прилагане на СВОМР, включително демонстрация за работа с модула за електронно отчитане на бенефициенти - въвеждане на процедури за последващ контрол, изготвяне на отчети (технически, финансов, искане за плащане), сесия въпроси и отговори.
                                                                             ПОКАНА

      Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” има удоволствието да покани всички представители на публичната власт, бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители, медиите и широката общественост да вземат участие в Годишна конференция за отчет на дейностите на Сдружението за 2019 г. и запознаване с плана за следващата 2020 г.

     Конференцията ще се проведе на 19 декември 2019 г. от 11:00 часа в зала № 26 в сградата на Общинска администрация - Белене.

     Събитието се организира съгласно Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.


Новини - м. Ноември 2019г.
     МИГ Белене-Никопол уведомява кандидатите по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.136  МИГ Белене-Никопол, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", че във връзка с уведомително писмо с изх. № 01-6300/1204/18.11.2019 г. от Държавен фонд „Земеделие“, относно  преразглеждане на проведена процедура за подбор на проектни предложения на  МИГ Белене - Никопол с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.136  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.,  след етапа на ОАСД, КППП е отхвърлила следното проектно предложение: