Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Февруари 2019г.
ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ
      Днес, 07.02.2019 г., МИГ Белене-Никопол, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.136 - МИГ Белене-Никопол, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

     Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. повече тук
                                                             П о к а н а
           за обучения на местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност                              
                                              целеви групи, включително роми


     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на тема: подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР       чети още
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
Допълнително споразумение за промени в одобрената Стратегия за ВОМР

     На 06.02.2019 г., между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 год., представляван от д-р Лозана Василева - ръководител на УО, Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” за периода 2014 - 2020 год., представляван от Християн Султанов - ръководител на УО на програмата, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014 - 2020 год., представляван от Нено Димов - ръководител на УО  и Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол”, представлявано от Милен Павлов Дулев - председател на УС на Сдружението, на основание чл. 18 , ал. 1, т. 5 от Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г., изм. и доп. с допълнително споразумение № РД 50-11/03.08.2018 г., изм. и доп. с допълнително споразумение № Рд 50-11/17.12.2018 г. бе сключено Допълнително споразумение за промяна в одобрената стратегия за ВОМР, част 5, Описание на мерките, раздел ПРСР /ЕЗФРСР/, както следва:

  I. В мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", в раздел "Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест", текстът "Проекти, отговарящи на приоритетите и целите на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. - 30 т.",
се заменя с
"Брой население, което ще се възползва от подобрението основни услуги в резултат на изпълнение на проекта - 30 т.:
- До 500 жители - 10 т.
- От 501 до 2000 жители - 20 т.
- Над 2001 жители - 30 т."

II. Всички останали клаузи на споразумението остават без изменение.
Информация относно прием по мярка 6.4

     МИГ Белене-Никопол уведомява всички заинтересовани лица, че към процедура за кандидатстване с проектни предложения №  G06RDNP001-19.136 - МИГ Белене-Никопол, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" са публикувани Въпроси и отговори.
Същите са достъпни за преглед към Насоките за кандидатстване по мярка 6.4, обявени в ИСУН 2020 и на сайта на МИГ Белене-Никопол.

     Напомняме Ви, че срокът за отправяне на въпроси по процедурата все още не изтекъл.

                                                            П О К А Н А

                  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
                                                                  ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”

     Председателят на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол” на основание чл. 34, ал. 4, по реда на чл. 34, ал. 1 и 2  от Устава на Сдружението и във връзка с Решение № 11 от 14.02.2019 г. на КУО, свиква заседание на КВО на 25.02.2019 г. от 09:00 ч.  Заседанието на Общото събрание ще се проведе в гр. Белене, сградата на Общинска администрация - Белене, зала № 26 при следния дневен ред:

     1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;
     2. Избор на председател, секретар-протоколчик и водещ;
     3. Приемане на Годишен финансов и счетоводен отчет на КУО на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2018 г.;
     4. Приемане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2018 г.;
     5. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г.;
     6. Приемане на Програма за дейността на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2019  г;
     7. Приемане на Бюджет на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2019 г.
    8. Утвърждаване на условия, задължителни за вписване в насоките за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ Белене-Никопол;
     9. Други.

Поканват се да присъстват всички членове на Общото събрание на Сдружението.

Актуална информация относно прием по мярка 6.4

     МИГ Белене-Никопол уведомява всички заинтересовани лица, че към процедура за кандидатстване с проектни предложения №  G06RDNP001-19.136 - МИГ Белене-Никопол, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" са публикувани Въпроси и отговори към 20.02.2019 г.
Същите са достъпни за преглед към Насоките за кандидатстване по мярка 6.4, обявени в ИСУН 2020 и на сайта на МИГ Белене-Никопол.

     Напомняме Ви, че срокът за отправяне на въпроси по процедурата все още не изтекъл.