Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Април 2019г.
МИГ Белене - Никопол подписа първите  договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

     В началото на месец март 2019 година, бяха подписани  първите тристранни договори  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената   Стратегия за ВОМР на МИГ Белене - Никопол, между УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020г., Местна инициативна група „Белене-Никопол“ и бенефициентите по мярката.
По  процедура BG16RFOP002-2.022-0001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене - Никопол“ бяха подадени пет проектни предложения  на обща стойност 1 511 958,90 лв.
Допустими кандидати  по процедурата са  малки и средни предприятия от територията на МИГ Белене - Никопол, а основна цел на предоставяната финансова помощ е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности, осигуряващи заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му.
     Интересът  към условията за кандидатстване и възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе голям, а подадените проектни предложения преминали етап на оценка на местно ниво от КППП  и на ниво УО на програмата са:
1.„ЕНЕРКЕМИКАЛ” ООД, с поект „Повишаване на производствения капацитет на „Енеркемикал“ ООД, чрез инвестиране в машини и оборудване за студена обработка на метали”;
2. МАЙКРОМЕТ ООД, с проект „Модернизиране на производствения процес в "Майкромет" ООД, чрез закупуване на галванична линия за електрохимично поцинковане”;
3. „КЛЕЪРС”  ЕООД, с проект „Подобряване на производствения капаците на „Клеърс”  ЕООД” ;
4. ЕТ„ПТБ-ДАНИЕЛА ДЕНЕВА”, с проект „Подобряване на производствения капацитет и конкурентноспособността на ЕТ"ПТБ-Даниела Денева", чрез модернизиране на технологичното оборудване  и диверсифициране на продукцията.
5. „ДУНАВ - НИКОПОЛ” ЕООД, с проект "Повишаване на производствения капацитет на "Дунав - Никопол" ЕООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване"
Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по мярката възлиза на 1 360 763,01 лв., а разликата от 151 195, 89 лв. до общите допустими разходи по проектите е собственото съфинансиране от страна на бенефициентите.
     Екипът на МИГ Белене - Никопол напомня на потенциалните допустими кандидати  по Инвестиционен приоритет 2.2 - Капацитет за растеж на МСП от ОПИК 2014- 2020 г. от СВОМР, че във връзка с наличието на остатъчен финансов ресурс от 595 066,99 лв. след първия прием, през месец септември 2019 г.,  ще има 2-ри период на прием на проектни предложения по същата процедура, така че времето може да бъде използвано  за подготовка на нови и качествени проектни предложения.
На бенефициентите,  подписали договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Стратегия за ВОМР № РД 50-11 от 25.01.2017 г. от процедура BG16RFOP002-2.022-0001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене - Никопол”, екипът на СНЦ „Местна инициативна група Белене - Никопол” пожелава  успешно и в срок  изпълнение на планираните проектни дейности.
     МИГ Белене-Никопол сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка  19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Повече информация четете в приложения файл:

Новини - м. Март 2019г.
     Днес, 23.04.2019 г., МИГ Белене-Никопол, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.253 - МИГ Белене-Никопол, мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " повече тук
    МИГ Белене-Никопол уведомява кандидатите по процедура за подбор на проектни предложения Процедура BG06RDNP001-19.136  МИГ Белене-Никопол, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", че, след етапа на ОАСД, КППП е отхвърлила следното проектно предложение:
№ в ИСУН
Наименование
Кандидат
Мотиви за отхвърлянето
BG06RDNP001-
19.136-0009
Предоставяне на
аторемонтни услуги
АНГЕЛОВИ АУТО ЕООД
(ЕИК: 204732455)
1. Декларация за неприложимите документи (Приложение
№ 1 от Документи за попълване към Условията за
кандидатстване) не е коректно попълнена.
2. Липсва Решение или друг приложим документ, издаден
по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона
за биологичното разнообразие и/или Закона за водите от
компетентния орган по околна среда /Регионална
инспекция по околна среда и водите/Министерство на
околната среда и водите/Басейнова дирекция.
3. Оферентите не са представили декларации „че са
информирани, че нямат предимство пред останалите
участници при провеждането на процедура за избор на
изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от
01.07.2016 г.“
4. Договорът за ползване на имота не е нотариално
заверен и не е вписан в съда.
5. Декларацията за минималните помощи не е попълнена
коректно - има минимални помощи 1407/2014 които не са
декларирани, видно от справка в министерство на
финансите.