Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 
Новини - м. Април 2019г.

                                                                УВЕДОМЛЕНИЕ

     За откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“

     На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), уведомявам всички заинтересовани лица, че Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол“ открива производство по издаване на общ административен акт.

     Цел на процедурата: осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове/местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Белене-Никопол.

Допустими бенефициенти: 

1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Белене-Никопол и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда.

2. Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Белене-Никопол:

2.1 Община Белене;

2.2. Община Никопол.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 979 987,00 лв. с ДДС.

     МОТИВИ: Основните съображения за издаването на акта е одобрение на насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура № BG16M1OP002-3.013 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“.

    ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО:

     Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗУСЕСИФ, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат  в срок до 16:30 ч. на 03.06.2019 г. (включително) на следната електронна поща: migbn@abv.bg или официално, с писмо, адресирано до МИГ, на адрес: гр. Белене, п.к. 5930, пл. „България“ № 1, ет. 1, за Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол“

     В случай че се изпращат по електронна поща, предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай че предпочитат комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция.

     На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на 03.06.2019 г., от 14:00 часа, в зала № 26 на Общинска админситрация - Белене на адрес: гр. Белене, ул. „България“ № 35.

     Проектът на насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на МИГ Белене-Никопол в меню: Изпълнение на Стратегия, подменю Оществени обсъждания, на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

     Настоящото уведомление се оповестява на горепосочената интернет страницата на МИГ на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

     Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в офиса на МИГ Белене-Никопол, на адрес: гр. Белене, пл. „България“ № 1, ет. 1 от 10:00 ч. до 12:00 часа всеки работен ден.


Лице за контакти: Анита Мариянова, тел. 0878 54 89 63
Прикачен файл:
Приключила оценката на подадени проекти по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

    
На 24.04.2019г., Управителния съвет на МИГ Белене-Никопол одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020- №BG06RDNP001-19.136 МИГ Белене-Никопол, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.
     Комисията спази определения срок за работа от 30 работни дни, съгласно редът за оценка на проектните предложения. По реда на ПМС №161 от 04.07.2016г., предстои ДФ „Земеделие“ да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ и да одобри оценителния доклад.