Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 
Новини - м. Юни 2019г.

     Днес, 08.05.2019 г., МИГ Белене-Никопол с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява прием по втори краен срок по процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". Днес, 08.05.2019 г., МИГ Белене-Никопол с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява прием по втори краен срок по процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"...     повече тук
      Кандидатстване по Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП"

     МИГ Белене-Никопол напомня на всички заинтересовани страни, че на 24 юни /понеделник/, в 16:30 часа, изтича втори краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения №  BG16RFOP002-2.022 МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“, финансирана чрез Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП" от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

Остатъчният финансов ресурс след първи прием на процедурата е в размер на  595 066,99 лв.

     Насоките за кандидатстване са достъпни в системата ИСУН 2020:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b3af97b9-5e34-4bda-943b-c818527c515c

     За повече информация и връзка с екипа на МИГ Белене-Никопол: migbn@abv.bg, 0878548963

                                                               ПОКАНА

     Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол“,  на основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ , кани  заинтересованите лица и организации,
на 03.06.2019 г., от 14:00 часа, в зала № 26 на Общинска админситрация - Белене на адрес: гр. Белене, ул. „България“ № 35 за обществено обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване  по процедура, чрез подбор на проекти с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ и   приложенията към нея,  публикувани на интернет страницата на МИГ Белене-Никопол в меню: Изпълнение на Стратегия, подменю Обществени обсъждания, на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

  Очакваме вашето активно участие в обсъждането!
   
  Екипът на СНЦ"МИГ Белене- Никопол"


Новини - м. Май 2019г.
                                                                    П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”

     Председателят на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол”, на основание чл. 34, ал. 4, по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението и  в изпълнение на Решение № 37 на КУО от 10.06.2019 г., 

     Свиква заседание на Колективния върховен орган на МИГ Белене-Никопол на 18.06.2019 г. /понеделник/ от 10:00 ч.  Заседанието на Общото събрание ще се проведе в гр. Белене, сградата на Общинска администрация - Белене, зала № 26 при следния дневен ред:

     1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;

     2. Избор на председател, секретар-протоколчик и преброител;

     3. Разглеждане на постъпили молби за отказ от участие в състава на Общото събрание на МИГ Белене-Никопол;

     4. Разглеждане на постъпили заявления за участие в състава на Общото събрание на МИГ Белене-Никопол;

     5.Вземане на решение за представителството на МИГ Белене-Никопол във връзка с предстоящите местни избори;

     6. Вземане на решение за промяна на Устава на Сдружение МИГ Белене-Никопол;

     7. Други.

Поканват се да присъстват всички членове на Общото събрание на Сдружението.

10.06.2019 г.
гр. Белене