Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 
Новини - м. Август 2019г.

                          МИГ Белене-никопол обявява конкурс по документи

      за набиране на независими външни експерти-оценители, които да извършват проверка за административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка на постъпили проектни предложения за получаване на финансова помощ по следната мярка, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Белене-Никопол (2014-2020 г.):

Ø  Мярка от Оперативна програма „Околна среда” (2014-2020):

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР”.

     Целта на настоящата покана е да бъдат избрани  външни експерти-оценители  с необходимата квалификация и опит, което ще осигури високо качество, обективност, публичност и прозрачност в процеса на оценка на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белене - Никопол.
     Всички документи към конкурса за външни експерти-оценители са достъпни на електронния сайт на МИГ Белене-Никопол в раздел "Комисия за избор на проекти".
Уведомление във връзка с процедурата по ОПОС

     МИГ Белене-Никопол уведомява всички заинтересовани страни, че, на 08.08.2019 г., към процедура    № BG16M1OP002-3.013 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ е публикуван но документ - "Въпроси и отговори",  утвърден от Председателя на УС на МИГ Белене-Никопол. Документът е достъпен на следния електронен адрес -->    https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/796aa52d-2bf6-4a36-a351-9c108200fe67  

                                   СДРУЖЕНИЕ МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ
                                                            Гр. Белене, пл. „България“ 1, ет. 1

                                                                           
ПОКАНА

     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” има удоволствието да покани всички представители на публичната власт, бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители, медиите и широката общественост да вземат участие в Информационна конференция за обявяване резултатите от приключването на дейностите по „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност и реализация на устойчив туризъм“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
     Конференцията ще се проведе на 23 август 2019 г. от 11:00 часа в зала № 26 в сградата на Общинска администрация - Белене.
     Събитието се организира в изпълнение на Административен договор РД 50-11/27.02.2019 г. с УО на ПРСР 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество.

                                                                                                                       Екип на МИГ Белене-Никопол

Информационна конференция по договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 г.

     В изпълнение на Административен договор № РД50-11/27.02.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, за изпълнението на проект „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност и реализация на устойчив туризъм“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., СНЦ „Местна инициативна група Белене-Никопол“ организира и проведе информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта. Събитието се проведе на 23.08.2019 г. в зала 26 на Общинска администрация Белене, участие взеха 51 души, представители на    
     Управителния съвет и Общото събрание на МИГ Белене-Никопол, както и заинтересовани лица от територията, представители на неправителствения сектор и бизнеса.            за повече тук

Новини - м. Септември 2019г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ  СРЕЩИ  ПРЕЗ МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ  2019 Г.

    
Екипът на Местна инициативна група Белене - Никопол кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно приложеният списък.  повече тук