Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Октомври 2019г.
                                                                 ВАЖНО!!!

     За кандидати по процедура "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода  ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. чрез СВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол“

                                                                       ОБЯВА 
                                                                                       от
                                                            СДРУЖЕНИЕ „МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“

     На основание чл. 11, ал. 5, т.2 от ПМС № 162 /05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., Управителният съвет  на МИГ взе решение съгласно Протокол на УС № 15/23.10.2019 г. за удължаване на крайния срок за прием на проектни предложения по процедура № BG16M10P002-3.013 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода  ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ до 12.00 ч. на 21 януари 2020 г.

     Целта на процедурата е осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове/местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Белене-Никопол.

     Допустими бенефициенти по процедурата са:

1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Белене-Никопол и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда.

2. Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Белене-Никопол:

2.1. Община Белене;

2.2. Община Никопол.

      Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 979 987,00 лв. с ДДС.

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:

1. Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на прирозащитното състояние на видове и/или типове местообитания от мрежата Натура 2000.
2. Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни.
3. Спомагателни дейности, необходими за подготовката на проекта.
4. Организация и управление на проекта.
5. Мерки за информация и комуникация.

     Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ Белене-Никопол - http://mig-bn.eu/  и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg
 

МИГ Белене - Никопол проведе информационни срещи на тема „ Напредък по изпълнение на целите на Стратегията за ВОМР за 2019 г.“

     Местна инициативна група Белене-Никопол проведе информационни срещи в 4 населени места от територията: с. Драгаш Войвода, община Никопол, гр. Никопол, с. Деков, община Белене и гр. Белене. Срещите се проведоха в периода 21 -22 октомври  2019 г. и в тях взеха участие над 40 заинтересовани лица, местни лидери и представители на широката общественост.

     Целта на информационните  срещи  беше запознаване  на населението от територията на МИГ Белене - Никопол с напредъка по изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от Общностите местно развитие - съгласно   споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,   сключено с Управляващия орган на   Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., в това число с планираните и изпълнени дейности, актуалните събития, предстоящите приеми по мерките 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от ПРСР 2014-2020 г. , 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещение на място в земеделски и горски стопанства“, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“.

     За повече информация и връзка с екипа на МИГ Белене - Никопол: тел. 0878548963, e-mail: migbn@abv.bg
МИГ Белене - Никопол проведе информационни срещи на тема „ Напредък по изпълнение на целите на Стратегията за ВОМР за 2019 г.“

     Местна инициативна група Белене-Никопол проведе информационни срещи в 4 населени места от територията: с. Драгаш Войвода, община Никопол, гр. Никопол, с. Деков, община Белене и гр. Белене. Срещите се проведоха в периода 21 -22 октомври  2019 г. и в тях взеха участие над 40 заинтересовани лица, местни лидери и представители на широката общественост.

     Целта на информационните  срещи  беше запознаване  на населението от територията на МИГ Белене - Никопол с напредъка по изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от Общностите местно развитие - съгласно   споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,   сключено с Управляващия орган на   Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., в това число с планираните и изпълнени дейности, актуалните събития, предстоящите приеми по мерките 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от ПРСР 2014-2020 г. , 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещение на място в земеделски и горски стопанства“, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“.