Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
Новини - м. Септември 2020г.

     Проведоха се два броя двудневни обучения на местни лидери от територията на МИГ Белене Никопол

     В периода 03-06.08.2020 г. бяха проведени два броя двудневни обучения на местни лидери от територията на МИГ Белене - Никопол, както следва: 03-04.08.2020г. - в гр. Белене и 05-06.08.2020 в гр. Никопол, свързани с подготовката и кандидатстването с проектни предложения по СВОМР. За повече четете тук.
Новини - м. Август 2020г.

                                                         П О К А Н А
                            за участие в обучение на местни лидери и за уязвими групи и застрашени
                       целеви групи, включително роми на територията на МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ

     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на тема: изпълнение и отчитане на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол. повече тук