Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Юни 2020г.
УВЕДОМЛЕНИЕ - от 15.06.2020 г.

     За откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“  повече тук
.

     Председателят на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол” на основание чл. 34, ал. 4, във връзка с чл. 34, ал. 1 и 2  от Устава на Сдружението и Решение № 20 от 16.06.2020 г. на КУО, свиква заседание на КВО на 24.06.2020 г. от 11:00 ч.  Заседанието на Общото събрание ще се проведе в гр. Белене, сградата на Общинска администрация - Белене, зала № 26 при следния дневен ред:

1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;

2. Избор на председател, секретар-протоколчик и водещ;

3. Представителството на Община Никопол в МИГ Белене-Никопол;

4. Обсъждане на решение за представителство на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ в „Национална асоциация на Местните инициативни групи в България“ и в „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“;

5. Вземане на решение за промяна на Устава на Сдружението;

6.  Други.     Поканват се да присъстват всички членове на Общото събрание на Сдружението.
П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”