Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
Новини - м. Февруари 2021г.

                                                         П О К А Н А
                            за свикване на общо събрание на сдружение МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ

     Предсетдателят на КУО на Сдружение с нестопанска цел МИГ Белене-Никопол на основание чл.34, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението и Решение №11 от 23.02.2021г. на КУО, свиква заседание на КВО на 04.03.21г. от 11:00ч. Заседанието на Общото събрание ще се проведе в град Белене, сградата на Общинска администрация - Белене, зала № 26 при следния дневен ред: за повече тук
Новини - м. Март 2021г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ,  ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г., ЧРЕЗ ЕЗФРСР
     СНЦ „Местна инициативна група Белене-Никопол“ обявява за обществено обсъждане  Проект на насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.094 „МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.

     Общественото обсъждане ще се проведе в периода 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. (включително). за повече тук

Новини - м. Април 2021г.
           МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ ПОДПИСА ПРОЕКТИ ЗА БЛИЗО 2 МЛН.
           ЛЕВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.

     В началото на месец aприл в Министерството на околната среда и водите бяха подписани 3 (три) договора по Процедура на подбор на проектни предложения № BG16M10P002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода  ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ по по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Белене-Никопол.
     Бенефициенти по процедурата са Община Никопол, Асоциация наука за природата в партньорство с Община Белене и Фондация за околна среда и земеделие. Проектите са на обща стойност 1 949 812,00 лв. като срокът за изпълнение на дейностите по тях е 30 юни 2023 г.
     Проектните предложения са насочени към извършване на преки консервационни дейности за видове и/или местообитания, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние; изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за възстановяване на видовете и/или местообитанията, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние; експертни анализи и проучвания във връзка с основните консервационни дейности по проектите; наблюдение за видовете, включени в СВОМР; информационни дейности, с цел популяризиране на необходимите за предприемане мерки за подобряване природозащитния статус на включените в проекта целеви видове/местообитания; мерки за информация и комуникация.