Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Новини - м. Декември 2021г.
Екипът на МИГ Белене-Никопол ви  поздравява с настъпващите светли празници,

с пожелания за здраве, много успехи и вдъхновение за добри дела!

Честита Коледа и Щастлива Нова Година!
                ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
               ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
        РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“,
               ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА
               МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
                              СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г., ЧРЕЗ ЕЗФРСР

     СНЦ „Местна инициативна група Белене-Никопол“ обявява за обществено обсъждане  Проект на насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.566 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/ 25.01.2017 г. Повече тук.


            ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
          ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“, ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ
       ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ,
                             ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
                              СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г., ЧРЕЗ ЕЗФРСР

     СНЦ „Местна инициативна група Белене-Никопол“ обявява за обществено обсъждане  Проект на насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.564 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/ 25.01.2017 г.
     Общественото обсъждане ще се проведе в периода 30.12.2021 г. до 07.01.2022 г. (включително). Повече тук.