Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Новини - м. Септември 2023г.

                                                                          
П О К А Н А
              за участие в Обществено обсъждане на първоначалния проект на разработваната
            Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.
                                                             на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“

                    НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА 
                                                  ОБЩИНА БЕЛЕНЕ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

     Екипът на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ има удоволствието да Ви покани на Обществено обсъждане на първоначалния проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.
Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“, във връзка с „Подготвителен проект за дейности по подпомагане процеса на разработване на СВОМР на МИГ Белене-Никопол за програмен период 2023-2027 г.“,  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 от ПРСР 2014-2020 г., съгласно подписан АД № РД 50-128/11.04.2023 г.
     Общественото обсъждане ще се проведе както следва:
          - 26 септември 2023 г., от 11:00 часа, в зала № 26 в сградата на Община Белене, гр. Белене;
          - 26 септември 2023 г. от 14:30 часа, в лекционна зала на НЧ „Напредък-1871“- гр. Никопол.
     Проектът на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ е на разположение на всички заинтересовани страни в сградата на управление на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“, гр. Белене, пл. „България“ № 1, ет. 1.

     Предложения и коментари по проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 26.09.2023 година на e-mail: [email protected] или на адрес: п.к. 5930, гр. Белене, пл. „България“ № 1, ет. 1.
Очакваме Вашето активно участие!  

     Екип на МИГ Белене-Никопол