Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Новини - м. Април 2022г.
                                                    О Б Я В А
                                            ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                      ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
                             МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
                     СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
                          ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА
                         ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ
                                   ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 26.04.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.565 „МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
     Основните цели на процедурата се изразяват в инвестиционна подкрепа за подобряване цялостната дейност на преработвателните предприятия, чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи водещи до:
     1. по-добро използване на факторите за производство;
     2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
     3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
     4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
     5. подобряване опазването на околната среда.

     Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:
Първи прием:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 26.04.2022 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.05.2022 г., 16:30 ч.
Втори прием (при наличие на остатъчни средства след първи прием):
Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.10.2022 г., 16:30 ч.

За повече информация вижте тук.
Новини - м. Май 2022г.
      Важно за всички заинтересовани страни и потенциални кандидати

       МИГ Белене-Никопол обявява прием  по ВТОРА КРАЙНА ДАТА                    за подаване на проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.566 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Белене - Никопол“.
За повече информация тук: