Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Новини - м. Ноември 2023г.
                                                       ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

     СНЦ „МИГ Лясковец-Стражица“, СНЦ „МИГ Белене-Никопол“, СНЦ „МИГ Самоков“ и СНЦ „МИГ Троян-Априлци-Угърчин“ стартират изпълнението на иновативен проект за вътрешнотериториално сътрудничество „Дигитална местна общност - иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“ с подписването на Административен договор № РД50-186/21.09.2023 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

     Общата стойност на проекта е в размер на 284 692 лева и включва 29 дейности, които всеки партньор ще изпълнява на своята територията, както и множество съвместни инициативи.

     Настоящият проект обединява идеите и мотивацията на 4-ри Местни инициативни групи с различна локация в България за популяризиране на селските райони по иновативен начин чрез изграждане на дигитални местни общности, включително създаване на Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси. Дигитализацията в 21 век промени живота на местните общности, навлизайки в тяхното ежедневие и всички сектори на развитие. Но дигиталните инструменти и методи за промотиране на продукти все още не са навлезли ефективно в селските райони като носители на нови икономическите възможности, подобряване качеството на живот и популяризиране на местните ресурси. Все още не се използват като полезен инструмент за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др. В същото време расте популярността за възраждане на традиционните български ценности, за опознаване на селския бит, ежедневие и култура, които все още се съхраняват в автентичен вид в българските села.Чрез проекта ще се реализират съвместни дейности на 4 територии, свързани с популяризиране на селските райони чрез създаване на условия за изграждане на дигитални местни общности, Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси. В проекта е предвидено закупуването на съвременно техническо оборудване за създаване на дигитално съдържание под формата на видеа, снимки, репортажи, филми, клипове и др. Съдържанието ще бъде популяризирано чрез дигитален хъб и мобилно приложение. Също така са предвидени обучения за различни заинтересовани страни по създаване на успешно дигитално съдържание, промотиране, дигитален маркетинг и др. в полза на селските райони. Ще бъдат реализирани анализи за нуждите на проекта, промоционални реклами и събития. Важен резултат от проекта ще бъде създаденото дигитално пространство за споделяне и популяризиране на живота в териториите.
     МИГ ще осъществят съвместни дейности с принос към устойчивото развитие на своите местните общности.
Предвидените общи продукти по проекта са Дигитален хъб, мобилно приложение и защитена колективна марка, които осигуряват пълноценно и широкоспектърно популяризиране на ресурсите на всички територии, участващи в проекта.
Проектът осигурява възможност за участие на местните общности от общо 115 населени места.
                                                                            СЪОБЩЕНИЕ

     Уважаеми местни производители от територията на МИГ Белене-Никопол,
Министерството на земеделието и храните ни уведоми, че колегите им от Република Румъния организират изложение на местни продукти и храни от териториите на Местните инициативни групи, на което канят за участие и български производители. Изложението ще се проведе в периода 22-26 ноември 2023 г. в Университета по агрономство и ветеринарна медицина (USAMV) в гр. Букурещ (на централно място в града).
Изложбената площ ще се предоставя безплатно на производителите, а престоят им в гр. Букурещ ще бъде за сметка на участниците, като организаторите са осигурили преференциални цени за настаняване на производители от Местните инициативни групи.
     Важно е всички участници, които ще вземат участие в изложението, да останат от 22 ноември до самия му край - 26 ноември, за целта е необходимо да пристигнат с достатъчно количество продукция. Всички участници следва да попълнят анкетата, която се намира на следния линк: https://forms.gle/dUPMUVM6j6d5r53n7,  където е описано какви документи са необходими да се представят, като има възможност да се посочи от какво допълнително се нуждае производителят. На този линк е възможно да видите какъв тип настаняване и къде има  наличности към момента на попълване на анкетата.
     Каним производителите от територията на МИГ Белене-Никопол, които имат желание да участват в изложението, да се свържат с нас и ни предоставят своето име и данни за контакт на електронната ни поща [email protected] или в офиса на МИГ Белене-Никопол в гр. Белене, пл. България 1, ет.1, в срок до 17:00 часа на 13 ноември 2023 г. (понеделник).
     А на снимката по-долу виждате модела на къщичката, която ще бъде предоставена на производителите, за да разположат своята продукция.
Това е изключителна възможност да представите своята продукция и дейност пред един нов и значителен по големина пазар! Очакваме Ви!