Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Новини - м. Януари 2022г.
                                                               О Б Я В А
                        ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА                   
                      БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  8.1 „ПОДПОМАГАНЕ
                                    ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ
                                “ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
                         РАЗВИТИЕ,ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
                         РАЙОНИ,ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
                                                        СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 27.01.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения                                 №BG06RDNP001-19.321 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“.
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ. Повече тук
Новини - м. Февруари 2022г.

                                   ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА
            НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 1.3 „КРАТКОСРОЧЕН
                    ОБМЕН НА ОПИТ И ПОСЕЩЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИ И
                   ГОРСКИ СТОПАНСТВА“, ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО
                        ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ
                    БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА
            РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г., ЧРЕЗ ЕЗФРСР


     СНЦ „Местна инициативна група Белене-Никопол“ обявява за обществено обсъждане  Проект на насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.320 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“ от одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/ 25.01.2017 г.
     Общественото обсъждане ще се проведе в периода 16.02.2022 г. до 23.02.2022 г. (включително).
     В срок до 23.02.2022 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на ел.поща: [email protected] и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/. Повече тук

                 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
                         ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
                                 СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ
          ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ,
                             ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
                              СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г., ЧРЕЗ ЕЗФРСР

     СНЦ „Местна инициативна група Белене-Никопол“ обявява за обществено обсъждане  Проект на насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.565 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/ 25.01.2017 г.
     Общественото обсъждане ще се проведе в периода 16.02.2022 г. до 23.02.2022 г. (включително).
     В срок до 23.02.2022 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на ел.поща: [email protected] и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/. Повече тук

 
                                                                            О Б Я В А
                        ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА                  
                      БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В       
                ЗЕМЕДЕЛСКИ  СТОПАНСТВА ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
                 МЕСТНО РАЗВИТИЕ,ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
                      СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
                                                РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 15.02.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения                                 №BG06RDNP001-19.564 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ. Повече тук