Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Новини - м. Февруари 2022г.
 
                                                            О Б Я В А
                        ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
                                      БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
                     МЯРКА  7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
                           РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ
                                  ИНФРАСТРУКТУРА“ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
                        ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА
                                ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ
                               ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 01.03.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения                                 №BG06RDNP001-19.566 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Повече тук
Новини - м. Март 2022г.
                                                           П О К А Н А

                                   ЗА СВИКВАНЕ НА  ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ                                                                                          
                                          „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”

     Председателят на КУО на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол” на основание чл. 34, ал.1 и 2  от Устава на Сдружението и Решение № 29 от 17.03.2022 г. на КУО, свиква заседание на КВО на 29.03.2022 г. от 14:00 часа в зала № 26, в сградата на Общинска администрация - Белене при следния дневен ред:

     1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;
     2. Избор на председател, секретар-протоколчик и водещ;
     3. Приемане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2021 г.;
     4. Приемане на Отчет за дейността на КУО за 2021 г.;
     5. Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета за 2021 г.;
     6. Приемане на Годишен финансов и счетоводен отчет на КУО на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2021 г.;
     7. Приемане на Програма за дейността на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2022 г;
     8. Приемане на Бюджет на СНЦ „МИГ Белене-Никопол“ за 2022 г.;
     9. Други.

     Поканват се да присъстват всички членове на Общото събрание на Сдружението.

     Всички материали по обявения дневен ред могат да бъдат разгледани в офиса на МИГ Белене-Никопол, гр.Белене, пл. „България“ №1, ет.1, НЧ „Христо Ботев-1892“.

         
     17.03.2022г.
     гр.Белене

     Председател на УС на МИГ Белене-Никопол: МАЛИНКА ВАСИЛЕВА