Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Новини - м. Април 2022г.
                                                    О Б Я В А
                                            ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                      ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
                             МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
                     СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
                          ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА
                         ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ
                                   ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 26.04.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.565 „МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
     Основните цели на процедурата се изразяват в инвестиционна подкрепа за подобряване цялостната дейност на преработвателните предприятия, чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи водещи до:
     1. по-добро използване на факторите за производство;
     2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
     3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
     4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
     5. подобряване опазването на околната среда.

     Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:
Първи прием:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 26.04.2022 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.05.2022 г., 16:30 ч.
Втори прием (при наличие на остатъчни средства след първи прием):
Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.10.2022 г., 16:30 ч.

За повече информация вижте тук.
Новини - м. Май 2022г.
      Важно за всички заинтересовани страни и потенциални кандидати

       МИГ Белене-Никопол обявява прием  по ВТОРА КРАЙНА ДАТА                    за подаване на проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.566 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Белене - Никопол“.
За повече информация тук:
                                                        О Б Я В А
                                  ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
                                                  БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
                                       МЯРКА  4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ
                     СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО
                  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
                                                   ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 30.05.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения  №BG06RDNP001-19.564 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Повече тук


         Важно за всички заинтересовани страни и потенциални кандидати

       МИГ Белене-Никопол обявява прием  по ВТОРА КРАЙНА ДАТА                    за подаване на проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.565 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Белене - Никопол“.
За повече информация тук: