Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Новини - м. Юни 2022г.
                                                                О Б Я В А
                     ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
                             ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ
                            И ПОСЕЩЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА “ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА
                      ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА
                   ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
                                                     РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 06.06.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения                                 №BG06RDNP001-19.320 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“. Повече тук
                                                 П О К А Н А
                ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
                                                           ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”

     Председателят на КУО на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол” на основание чл.34. ал.4 и по реда на  чл. 34, ал.1 и 2  от Устава на Сдружението и Решение № 43 от 20.06.2022 г. на КУО, свиква заседание на КВО на 29.06.2022 г. от 10:00 часа в зала №26, в сградата на Общинска администрация - Белене при следния дневен ред:

     1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;
     2. Избор на председател, секретар-протоколчик и водещ;
     3. Разглеждане на предложение за промяна в състава на КВО след постъпило уведомително писмо от СНЦ      
         Училищно настоятелство при ОУ „Васил Левски“ гр. Белене;
     4. Разглеждане на постъпило заявление за участие в състава на Общото събрание на МИГ Белене-Никопол;
     5. Вземане на решение за кандидатстване и реализиране на проектно предложение по процедура № 
         BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
         общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020; 
     6. Други.

     Поканват се да присъстват всички членове на Общото събрание на Сдружението.

     20.06.2022г.
     Гр.Белене

     Председател на УС на МИГ Белене-Никопол: Малинка Василева
Новини - м. Август 2022г.
                                                              О Б Я В А
ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ И ПОСЕЩЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 29.08.2022 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.320 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“.
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
     Основната цел на процедурата  е  постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал по пътя на придобиване на нови професионални умения.
     Дейностите включват посещения на място на земеделски или горски стопанства с цел запознаване с конкретни проблеми, организация на работата и обмяна на опит между участниците.
Втори прием (при наличие на остатъчни средства след първи прием):
Начален срок за подаване на проектните предложения: 29.08.2022 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 03.10.2022 г., 16:30 ч.
За повече информация моля вижте тук.