Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Новини - м. Ноември 2022г.
                                              П О К А Н А

             ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
                                                           ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”

     Председателят на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол” на основание чл. 34, ал. 4, във връзка с чл. 34, ал. 1 и 2  от Устава на Сдружението и Решение № 54, от 04.11.2022 г. на КУО, свиква заседание на КВО на 14.11.2022 г. от 11:00 ч.  Заседанието на Общото събрание ще се проведе в гр. Белене, сградата на Общинска администрация - Белене, зала № 26 при следния дневен ред:

1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;

2. Избор на председател, секретар-протоколчик и водещ;

3. Обсъждане на необходимостта от удължаване на срока на Договора за кредитна линия за обезпечаване на дейностите на Сдружението с оборотни средства за 2023 г.;

4. Други.

Поканват се да присъстват всички членове на Общото събрание на Сдружението.
     МИГ Белене-Никопол взе участие в изложението на местни продукти в гр. Ямбол, организирано от Министерството на земеделието на 3 и 4 октомври 2022 г.
     Събитието беше открито от г-н Георги Събев, заместник-министър и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.
МИГ Белене-Никопол изказва специални благодарности на фирмите производители от територията "Албена Симеонова" ЕООД, ЕТ "Братя Николови - Христо Николов"  и "Елиа Милк" ООД за тяхното участие и подкрепа!
Новини - м. Октомври 2022г.