Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Новини - м. Декември 2022г.
                                                 П О К А Н А
                                    СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”

кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост в общините Белене и Никопол на информационни срещи в населените места съгласно приложения график:
oс. Драгаш Войвода, община Никопол: дата: 21.12.2022 г., 10:30 часа; място: Пенсионерски клуб в сградата на Читалището;
oгр. Никопол: дата: 21.12.2022 г., 14:30 часа; място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6;
oс. Деков, община Белене: дата: 22.12.2022 г., 10:30 часа, място в сградата на      Читалище“Виделина 1897“, пл. „Възраждане “ № 5;
oгр. Белене: дата: 22.12. 2022 г., час: 14:30 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35.
           Срещите се изпълняват с цел запознаване на населението от територията на МИГ Белене - Никопол с напредъка по изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие, съгласно Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,  сключено с Управляващите органи на  ПРСР 2014-2020 г., ОПОС 2014-2020 г. и ОПИК 2014-2020 г.
   
        СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ”
кани  представителите  на местната  власт, бизнеса, неправителствените организации, земеделски производители, медии и широката общественост и гражданите от общините Белене и Никопол  на Годишна информационна конференция.
         На конференцията ще бъдат представени извършените през 2022 година дейности по изпълнението на одобрената Стратегията за ВОМР, съгласно подписаното  Споразумение № РД 50-11 от 25.01.2017 г. с Управляващите  органи на ПРСР, ОПОС и ОПИК за програмен период 2014-2020 г., въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ Белене-Никопол и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността.

Конференцията ще се проведе на 23.12.2022 г. /петък/, от 11:00 часа, в Зала № 26 в сградата на Общинска администрация - Белене.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

За връзка с екипа на МИГ Белене-Никопол:
тел. 0878548963, e-mail: [email protected], web: http://mig-bn.eu/
     В периода 21-23 декември 2022 г., бяха проведени 4 информационни срещи със заинтересованите лица, медиите и широката общественост и годишна конференция на МИГ Белене-Никопол.

     Поставената и изпълнена цел беше запознаване на населението с напредъка по изпълнението и извършените през 2022 година дейности на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие - съгласно  споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,  сключено с Управляващия орган на  ПРСР, ОПИК и ОПОС  за периода 2014-2020 г., от прилагането на СВОМР.

     Срещите се проведоха в 4 населени места (с.Драгаш Войвода, гр. Никопол, с. Деков и гр. Белене) В тях взеха участие 59 заинтересовани лица, представители на местната общност, местната власт и местната печатна медия .

     В годишната конференция взеха участие 52 лица: заинтересовани лица, представители на бизнеса, земеделския и публичния сектор и членове Колективния върховен орган и административни екип на МИГ Белене-Никопол.