Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Новини - м. Юни 2023г.
Г Р А Ф И К
за провеждане на обучения по „Подготвителен проект за дейности по подпомагане процеса на разработване на Стратегия за ВОМР на Местна инициативна група Белене-Никопол за програмен период 2023-2027 г.“, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., съгласно подписан Административен договор № РД 50-128/11.04.2023 г., на следните теми: Нови стратегически документи при работа с проекти по ЕСИФ, Роля и функциониране на НПО, Писане и управление на проекти, PR и комуникация,Работа в екип.

16 юни 2023 г.
гр. Белене, административна сграда на Община Белене, зала 26
10:00 часа - Провеждане на обучение на екипа на МИГ „Белене - Никопол“, включително членове на КВО

19 юни 2023 г.
гр. Никопол, административна сграда на Община Никопол, заседателна зала
10:00 часа - Провеждане на обучение на екипа на МИГ „Белене - Никопол“, включително членове на КВО

20 юни 2023 г.
гр. Никопол, административна сграда на Община Никопол, заседателна зала
10:00 часа - Провеждане на обучение за местни лидери

21 юни 2023 г.
с. Черковица, общ. Никопол, административна сграда на кметството
10:00 часа - Провеждане на обучение за местни лидери

22 юни 2023 г.
с. Дебово, общ. Никопол, читалище „Съгласие 1927“
10:00 часа - Провеждане на обучение за местни лидери

23 юни 2023 г.
гр. Белене, административна сграда на Община Белене, зала 26
10:00 часа - Провеждане на обучение за местни лидери

26 юни 2023 г.
с. Деков, общ. Белене, административна сграда на кметството
10:00 часа - Провеждане на обучение за местни лидери

27 юни 2023 г.
с. Деков, общ. Белене, административна сграда на кметството
10:00 часа - Провеждане на обучение за местни лидери
                                                                            ПРОГРАМА
                ПРАЗНИК НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ
                                           01.07.2023 г., Крайдунавски парк, гр. Белене

Уважаеми жители на градовете Белене и Никопол,
Уважаеми гости на територията на МИГ Белене-Никопол,
За нас е удоволствие да ви поканим на Празник на местната инициативна група Белене-Никопол!
Целта на публичното събитие е чрез информационен форум и занимания на открито да бъде популяризирано изпълнението на Стратегията за ВОМР на  Местна инициативна група Белене-Никопол, местното културно наследство и традиции, да се представят местни производители, земеделци и бизнес, функциониращи на територията на Сдружението.

Празничната програма включва :

01.07.2023 г. ( Събота )
9:30 часа
Откриване и провеждане на празника в Крайдунавски парк (Посетителски център ПП „Персина“)

9:45 часа
Фолклорна програма

10:00 - 11:00 часа
Изложение на местни производители от територията на МИГ, разполагане на местните производители на щандовете и базар

11:00 - 12:00
Детски турнир по борба и демонстрации

11:00 - 13:00 часа
Информационен панел за представяне изпълнението на Стратегията за ВОМР

17:00 часа
Откриване на Кулинарно състезание „Дунавска трапеза“

17:30 часа
Награждаване на участниците в конкурса за детска рисунка и фотоконкурса

17:30 часа
Изложение на местни производители от територията на МИГ, дегустации

18:00 - 19:00 часа
Представяне на народни състави и детски танцови състави от територията на МИГ Белене-Никопол

20:30 часа
Награждаване на участниците в кулинарния конкурс „Дунавска трапеза“

21:00 часа
Лодки на желанията - Пуснете своите желания да плават по река Дунав (Съвместно с Община Белене)!