Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Новини - м. Февруари 2023г.
                ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ПО МЯРКА 6.4
                  "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ", ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ
                               ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ
                БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
                                           РАЙОНИ 2014-2020 Г., ЧРЕЗ ЕЗФРСР

     СНЦ „Местна инициативна група Белене-Никопол“ обявява за обществено обсъждане  Проект на насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.739 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/ 25.01.2017 г.
     Общественото обсъждане ще се проведе в периода 21.02.2023 г. до 01.03.2023 г. (включително).
     В срок до 01.03.2023 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на ел.поща: [email protected] и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/. В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
     По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).
     Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура № BG06RDNP001-19.739 „МИГ Белене-Никопол,  Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
от СВОМР на МИГ Белене-Никопол се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и Решение № 4/20.02.2023 г. на Колективния управителен орган на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“.
                                                                                                                                                     виж повече
                                                            П О К А Н А
                     ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
                    „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ” 

     Председателят на КУО на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол” на основание чл. 34, ал. 4 от Устава на Сдружението и Решение № 8 от 02.03.2023 г. на КУО, свиква заседание на КВО на 10.03.2023 г. от 11:00 часа в зала № 26 в сградата на Общинска администрация - Белене при следния дневен ред:


   1. Откриване, доклад за  кворум и приемане на дневен ред;

   2. Избор на председател и водещ заседанието и преброител;

   3. Промяна в състава на КУО във връзка с постъпило писмо с вх. № 19-1-610-0099 от 01.03.2023 г. от Министерството на земеделието, за подписване на Административен договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“;

   4. Други.

     Поканват се да присъстват всички членове на Общото събрание на Сдружението.
Новини - м. Март 2023г.
                                                             О Б Я В А
                    ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
                БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В
   ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
   РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,
     ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 15.03.2023 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява трети прием по процедура за подбор на проектни предложения  №BG06RDNP001-19.564 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
Мярката подкрепя модернизация и преструктуриране на земеделски стопанства, повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието. Направените инвестиции трябва да водят до внедряване на нови продукти, процеси, технологии и обновяване на наличните производствени материални и нематериални активи в земеделските стопанства, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, до насърчаване на сътрудничество с производителите  и преработвателите на земеделски продукти и подобряване на условията на труд, хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство и осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.
 
Начален срок за подаване на проектните предложения:  15.03.2023 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.05.2023 г. - 16:30 часа.                     За документи тук