Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Новини - м. Април 2023г.
                                                          П О К А Н А
               ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
               „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”

     Председателят на КУО на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол” на основание чл. 34, ал. 4 от Устава на Сдружението и Решение № 12 от 12.04.2023 г. на КУО, свиква заседание на КВО на 20.04.2023 г. от 14:00 часа в зала № 26 в сградата на Общинска администрация - Белене при следния дневен ред:

1.     Откриване, доклад за  кворум и приемане на дневен ред;

2.     Избор на председател и водещ заседанието и преброител;

3.     Разглеждане на предложение за решение по чл. 17, ал. 3 от Устава на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ във връзка с изпълнение на проект по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

4.     Други.

     Поканват се да присъстват всички членове на Общото събрание на Сдружението.
Новини - м. Май 2023г.
                                                               ОБЯВА

                      ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА              
    НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
        РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,
        ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

     Днес, 10.05.2023 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява първи прием по процедура за подбор на проектни предложения  №BG06RDNP001-19.739 МИГ Белене-Никопол, Мярка  6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”
     Процедурата за подбор на проектни предложения се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ и изпълнението й се извършва чрез подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ.
     Целите на процедурата са свързани с разнообразяване към неземеделски дейности, насърчаване на предприемачеството, развитието на туризма, "зелената икономика" и иновациите, както и на създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот на територията на МИГ Белене-Никопол.  повече тук

Начален срок за подаване на проектните предложения:  10.05.2023 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 12.07.2023 г. - 23:59 часа.
              Местна инициативна група Белене-Никопол стартира изпълнението на
                               проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1.


     На 11 април 2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-128/11.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за изпълнението на „Подготвителен проект за дейности по подпомагане процеса на разработване на Стратегия за ВОМР на Местна инициативна група Белене-Никопол за програмен период 2023-2027 г.“
     МИГ Белене-Никопол прилага успешно подхода ВОМР през програмен период 2014-2020 г., като разработването и бъдещото прилагане на Стратегия за ВОМР през програмен период 2023-2027 г. ще доведе до устойчивост и висока добавена стойност на подхода за развитието на местната общност.
Основната цел на проект „Подготвителен проект за дейности по подпомагане процеса на разработване на Стратегия за ВОМР на Местна инициативна група Белене-Никопол за програмен период 2023-2027 г.“ е разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ Нелене-Никопол“, чрез информиране на местната общност за възможността за финансиране на Стратегията и осъществяване на широка обществена дискусия, чрез прилагане на принципа „отдолу-нагоре“, включвайки местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за ВОМР и изграждане на местен капацитет, чрез обучение на местните лидери и заинтересовани страни.
     В резултат на изпълнението на проектното предложение ще се изготви Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Белене-Никопол за следващия програмен период, след проведена широка и прозрачна информационна кампания сред населението на двете общини и въвличането на заинтересованите страни в процеса на подготовката й. Тя ще даде възможност на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на МИГ да реализират свои инвестиционни намерения, а местните общности да се възползват от подобрената среда за живот и развитие на бизнес. В резултат на изпълнението на проекта бъде повишена обществената активност и създадени умения и капацитет сред местните общности за подготовката и прилагането на стратегия за ВОМР през новия програмен период .