Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Нормативни документи
Указания за приложимия режим на държавни помощи за публикуване
Наредба ИСУН
Наредба № 22 последна
ЗУСЕСИФ_2015.2016074
Единен наръчник на бенефициента
Процедура за осъществяване на предварителна проверка
ПМС 189
ПМС 162
ПМС 161
Закон за Държавните помощи