Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Одобрени проекти към СВОМР - ОПИК
№ по ред   № на одобрения проект Кандидат Име на одобрения проект ОДР1 БФП2
1 BG16RFO002-2.022-0001 „Енеркемикал“ ООД ЕИК: 114608298 „Повишаване на производствения капацитет на „Енеркемикал“ ООД, чрез инвестиране в машини и оборудване за студена обработка на метали“ 387 597,30 лв. 90%
351 970,74 лв.
2 BG16RFO002-2.022-0002 „Майкромет“ ООД ЕИК: 114141282 „Модернизиране на производствения процес в „Майкромет“ ООД чрез закупуване на галванична линия за електрохимично поцинковане“ 121 950,00 лв. 90%
348 837,57 лв.
3 BG16RFO002-2.022-0003 „Клеърс“ ЕООД
ЕИК: 040061178
„Подобряване на производствения капацитет на Клеърс ЕООД“ 391 078,60 лв. 90%
109 755,00лв.
4 BG16RFO002-2.022-0004 ET „ПТБ-Даниела Денева“ ЕИК: 201169012 „Подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на ЕТ „ПТБ-Даниела Денева“ 389 412,00 лв. 90%
199 728,90 лв.
5 BG16RFO002-2.022-0005 „ДУНАВ - НИКОПОЛ“ ЕООД ЕИК: 000390792 „Повишаване на производствения капацитет на „Дунав - Никопол“ ЕООД чрез въвеждането на ново технологично оборудване“ 221 921,00 лв. 90%
350 470,80 лв.
ОБЩО: 1 511 958,90 лв. 1 360 763,01 лв.
1 - общо допустими разходи
2 - безвъзмездна финансова помощ
№ по ред   № на одобрения проект Кандидат Име на одобрения проект ОДР1 БФП2
1 BG16RFO002-2.022-0008 БЕЛЛА 21 ООД
ЕИК: 202469500
Подобряване на производствения капацитет   389  286.00 лв 343 282.29 лв