Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Одобрени проекти към СВОМР - ОПИК
по
ред
  № на
одобрения
проект
Кандидат
Име на одобрения проект
ОДР1
БФП2
1
BG16RFO002-
2.022-0001
„Енеркемикал“
ООД ЕИК:
114608298
„Повишаване на
производствения капацитет на
„Енеркемикал“ ООД, чрез
инвестиране в машини и
оборудване за студена
обработка на метали“
387 597,30 лв.
90%
351 970,74 лв.
2
BG16RFO002-
2.022-0002
„Майкромет“
ООД ЕИК:
114141282
„Модернизиране на
производствения процес в
„Майкромет“ ООД чрез
закупуване на галванична
линия за електрохимично
поцинковане“
121 950,00 лв.
90%
348 837,57 лв.
3
BG16RFO002-
2.022-0003
„Клеърс“
ЕООД
ЕИК: 040061178
„Подобряване на
производствения капацитет на
Клеърс ЕООД“
391 078,60 лв.
90%
109 755,00лв.
4
BG16RFO002-
2.022-0004
ET „ПТБ-
Даниела Денева
“ ЕИК:
201169012
„Подобряване на
производствения капацитет и
конкурентоспособността на
ЕТ „ПТБ-Даниела Денева“
389 412,00 лв.
90%
199 728,90 лв.
5
BG16RFO002-
2.022-0005
„ДУНАВ -
НИКОПОЛ“
ЕООД ЕИК:
000390792
„Повишаване на
производствения капацитет на
„Дунав - Никопол“ ЕООД
чрез въвеждането на ново
технологично оборудване“
221 921,00 лв.
90%
350 470,80 лв.
     
ОБЩО:
1 511 958,90 лв.
1 360 763,01 лв.
1 - общо допустими разходи
2 - безвъзмездна финансова помощ