Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Одобрени проекти към СВОМР - ОПОС
Доклад от 24.09.2020 г. от оценката на проектни предложения, подадени по ОПОС
Доклад от 21.01.2021 г. от оценката на проектни предложения, подадени по ОПОС, след възобновяване на процедурата, във връзка с указания в писмо с изх. № 48-00-681/ 02.12.2020 г. на УО на ОПОС за извършена проверка на оценка по процедурата