Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Обществени обсъждания
    Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

Във връзка с чл. 6, ал. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР и съгласно Решение №  41 от 29.10.2018 г. на УС, Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Документите включват:

1. Условия за кандидатстване
2. Документи за попълване към Условията за кандидатстване
3. Документи за информация към Условията за кандидатстване
4. Условия за изпълнение
5. Документи към Условията за изпълнение   


Общественото обсъждане ще се проведе в периода 30.10.2018 г. - 06.11.2018 г.

Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 6 ноември 2018 г. на електронния адрес на Сдружението: migbn@abv.bg
     Обществено обсъждане
     Във връзка със съгласуване на Насоките за кандидатстване по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", бяха получени коментари от Министерство на финансите.
По този повод, в периода 29.11.2018 г. - 05.12.2018 г., МИГ Белене-Никопол обявява обществено обсъждане на Насоките с нанесени корекции след забележките от Министерство на финансите.
Корекции са нанесени само в раздел 16 "Приложим режим на държавни/минимални помощи" от документа "Условия за кандидатстване".

     Предложения и коментари можете да изпращате до 5 декември (сряда), 16:30 часа на електронната поща на МИГ Белене-Никопол - migbn@abv.bg 1. Условия за кандидатстване
2. Документи за попълване към Условията за кандидатстване
3. Документи за информация към Условията за кандидатстване
4. Условия за изпълнение  
5. Документи към Условията за изпълнение