Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Обществени обсъждания
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

     Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол“ обявява за обществено обсъждане Проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Белене и Никопол, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г. по подмярка 19.2 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.
     Промените са допустими на основание чл. 39, т. 1 и т. 5 от Наредба 22/14.12.2015 г., чл. 36 от ПМС 161/2016 г., и съгласно чл. 13, чл. 14, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г., и включват:
1.Промени по реда на чл. 39, т. 1 от Наредба 22/14.12.2015 г., и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г., „във връзка с промяна на приложима нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма“ в  Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, Mярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и Mярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., включени в Стратегията ВОМР на МИГ Белене - Никопол;
2.Промяна по реда на чл. 39, т. 5 от Наредба 22/14.12.2015 г., и чл. 18, ал. 1, т. 5 от Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.,  „по отношение на критериите за оценка на проекти, в т. ч. минимална и максимална стойност  на проектите и интензитет  на помощта“ в Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

     С предложението и мотивите за промени може да се запознаете в приложения документ.

     Предложения и коментари по публикувания Проект на промени в Стратегия за ВОМР могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 15 април 2018 година на електронната поща на МИГ - [email protected]
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020. ОТ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР № РД 50-11/25.02.2017 г.            
                                                                                                                       
виж повече
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ
ПО ПРОГРАМА ОПИК
     Уважаеми Бенефициенти,
     Уведомяваме Ви, че МИГ Белене - Никопол планира промени в сроковете за отваряне на прием по инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), заложени в изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР), съгласно Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г.

                                                                                                                                                       виж повече