Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Обществени обсъждания
                    ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
              ПО МЯРКА 1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ И ПОСЕЩЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИ
                  И ГОРСКИ СТОПАНСТВА“, ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
              МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА
                              ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г., ЧРЕЗ ЕЗФРСР


     СНЦ „Местна инициативна група Белене-Никопол“ обявява за обществено обсъждане  Проект на насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.320 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“ от одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/ 25.01.2017 г.
     Общественото обсъждане ще се проведе в периода 16.02.2022 г. до 23.02.2022 г. (включително).
     В срок до 23.02.2022 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на ел.поща: [email protected] и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/. В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
     По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).
     Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура № BG06RDNP001-19.320 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“ от СВОМР на МИГ Белене-Никопол се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и Решение № 12/14.02.2022 г. на Колективния управителен орган на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“.

     1. Проект на обява по мярка 1,3

     2. Проект на Условия за кандидатстване по мярка 1,3

     3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване по мярка 1,3

     4. Документи за информация към Условията за кандидатстване по мярка 1,3

     5. Проект на Условия за изпълнение по мярка 1,3

     6. Документи към Условия за изпълнение по мярка 1,3
                 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
                            ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
                                  СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ
          ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ,
                                  ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
                                 СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г., ЧРЕЗ ЕЗФРСР

     СНЦ „Местна инициативна група Белене-Никопол“ обявява за обществено обсъждане  Проект на насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.565 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/ 25.01.2017 г.
     Общественото обсъждане ще се проведе в периода 16.02.2022 г. до 23.02.2022 г. (включително).
     В срок до 23.02.2022 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на ел.поща: [email protected] и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/. В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
     По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).
     Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура № BG06RDNP001-19.565 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ Белене-Никопол се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и Решение № 16/14.02.2022 г. на Колективния управителен орган на Сдружение „МИГ Белене-Никопол“.


     1. Проект на обява по мярка 4.2

     2. Проект на Условия за кандидатстване по мярка 4.2

     3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване по мярка 4.2

     4. Документи за информация към Условията за кандидатстване по мярка 4.2

     5. Проект на Условия за изпълнение по мярка 4.2

     6. Документи към Условия за изпълнение по мярка 4.2