Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Обществени обсъждания
Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по ИП 2.2 Капацитет за растеж на МСП от ОПИК 2014-2020
     Във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 от сключеното Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР, МИГ Белене-Никопол публикува за обществено обсъждане Проект на Насоки за кандидатстване с проектни предложения по Инвестиционен приоритет 2.2 Капацитет за растеж на МСП от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 година.

     Общественото обсъждане ще се проведе в периода 22.05.2018г. - 28.05.2018 г.
- Обява за обществено обсъждане
- Условия за кандидатстване и приложения към тях
- Условия за изпълнение и приложения към тях
- Проект на административен договор
      Във връзка с изпълнение на Решение № 27 от 22.08.2018 г. на Колективния управителен орган, Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява обществено обсъждане за промяна на текстове от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, което да се проведе в периода
22-29.08.2018 г.
     Проектът за промяната касае подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.
     И по-конкретно стр. 39 "Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест", първия критерий " Проекти, отговарящи на приоритетите и целите на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. - 30 т.“ да бъде променен по следния начин:
„ Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат на изпълнение на проекта и обхвата на териториално въздействие - 30 т.:
- До 500 жители - 10 т.;
- От 501 до 2000 жители - 20 т.;
- Над 2001 жители - 30 т.“

     Промяната се налага, поради факта че, заложеният към момента в Стратегията критерий, се явява условие за допустимост на дейностите, включени в проектните предложения. Това изискване към проектите, а именно: предвидените в тях дейности да се изпълняват в съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие на съответната община, е поставено и в Раздел 13  „Дейности, допустими за финансиране“, Подраздел 13.2  „Условия за допустимост на дейностите“ от Условия за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони“  от ПРСР 2014-2020 г. на Министерството на земеделието, храните и горите.

     Предложения и коментари по публикувания Проект на промяна в Стратегия за ВОМР могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 29 август 2018 година на електронната поща на МИГ - [email protected] 
Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркертинг на селскостопанско продукти"

Във връзка с чл. 6, ал. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР и съгласно Решение № 23 от 22.08.2018 г., Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/марткетинг на селскостопански продукти" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Документите включват:
1. Условия за кандидатстване
2. Документи за попълване към Условията за кандидатстване
3. Документи за информация към Условията за кандидатстване
4. Условия за изпълнение на проектите
5. Документи към Условията за изпълнение

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 23.08.2018 г. - 29.08.2018 г.

Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 29 август 2018 г. на електронния адрес на Сдружението: [email protected]
- Документи за попълване към условия за кандидастване
- Условия за изпълнение
- Документи за информация към условия за кандидастване
- Документи към условия за изпълнение
- Условия за кандидастване
- Документи за попълване към условия за кандидастване
- Условия за изпълнение
- Документи за информация към условия за кандидастване
- Документи към условия за изпълнение
- Условия за кандидастване
Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

Във връзка с чл. 6, ал. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР и съгласно Решение № 29 от 30.08.2018 г., Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Документите включват:
1. Условия за кандидатстване
2. Документи за попълване към Условията за кандидатстване
3. Документи за информация към Условията за кандидатстване
4. Условия за изпълнение на проектите
5. Документи към Условията за изпълнение

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 31.08.2018 г. - 06.09.2018 г.

Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 6 септември 2018 г. на електронния адрес на Сдружението:  [email protected]