Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Обществени обсъждания
Обществено обсъждане на промени на Стратегията

     В изпълнение на Решение № 33 от 19.09.2018 г. на Колективния управителен орган, Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява обществено обсъждане на Проект на промяна на текстове от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

     Предложението за промяна касае Раздел 5, Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", "Допустими разходи" и се изразява в следното:
Стар текст:
     ...
1.      т. 4. „Закупуване на сгради до размера на данъчната им оценка, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на СЕЛСКИ РАЙОН СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3“;

2.      т. 7. „Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 8, включително чрез финансов лизинг“.
...

Нов текст:
...

1.      т. 4. „Закупуване на сгради до размера на данъчната им оценка, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначение за производствени дейности на територията на МИГ Белене-Никопол;

2.      т. 7. „Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността, включително чрез финансов лизинг.
...
     Промяната се налага поради факта, че Приложение № 3 и Приложение № 8 са част от Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2, която вече не е актуална.

     Предложения и коментари по публикувания Проект на промяна на Стратегията за ВОМР могат да се изпращат в срок до 16:30 часа на 25.09.2018 г. /вторник/ на електронната поща на МИГ - [email protected]
Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

Във връзка със съгласуване с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. на Насоки за кандидатстване по подмярка "Инвестиции в земеделски стопанства" и постъпилите коментари по текстове от документите, МИГ Белене-Никопол обявява обществено обсъждане на редактираните, съгласно изискванията на УО Насоки.

В документа "Условия за кандидатстване" редакциите са маркирани в жълт цвят.
Когато те кореспондират пряко с оценителните листове за Административно съответствие и допустимост и Техническа и финансова оценка, корекции са направени и в тези документи /Приложение № 29, 30 и 31 от Документи за информация към Условията за кандидатстване/.

За максимална прецизност е редактиран и документът "Инструкция за попълване на електронен формуляр" /Приложение № 21 от Документите за информация към Условията за кандидатстване/.

Редакция във всички документи, касаещи Условията за изпълнение, няма.

Молим потенциалните бенефициенти да обърнат специално внимание на променените текстове, касаещи доказването на изпълнение на критериите за оценка на проектните предложения и променения минимален праг за участие в класиране на проектните предложения.

Общественото обсъждане се провежда в периода 21-27.09.2018 г., като коментари по документите може да изпращате до 16:30 часа на 27 септември на електронна поща на МИГ Белене-Никопол: [email protected] 
- Документи за информация към условия за кандидатстване
- Условия за кандидатстване
- Условия за изпълнение
- Документи за попълване към условия за кандидатстване
     Във връзка с изпълнение на Решение № 44 от 29.10.2018 г. на Колективния управителен орган, Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" обявява обществено обсъждане за промяна на текстове от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, което да се проведе в периода
30.10-06.11.2018 г.
     Проектът за промяната касае подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.
     И по-конкретно стр. 39 "Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест", първия критерий " Проекти, отговарящи на приоритетите и целите на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. - 30 т.“ да бъде променен по следния начин:
„ Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат на изпълнение на проекта - 30 т.:
- До 500 жители - 10 т.;
- От 501 до 2000 жители - 20 т.;
- Над 2001 жители - 30 т.“

     Промяната се налага, поради факта че, заложеният към момента в Стратегията критерий, се явява условие за допустимост на дейностите, включени в проектните предложения. Това изискване към проектите, а именно: предвидените в тях дейности да се изпълняват в съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие на съответната община, е поставено и в Раздел 13  „Дейности, допустими за финансиране“, Подраздел 13.2  „Условия за допустимост на дейностите“ от Условия за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони“  от ПРСР 2014-2020 г. на Министерството на земеделието, храните и горите.

      Предложения и коментари по публикувания Проект на промяна в Стратегия за ВОМР могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 6 ноември 2018 година на електронната поща на МИГ - [email protected]