Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Обществени обсъждания
УВЕДОМЛЕНИЕ

     За откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“

     На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), уведомявам всички заинтересовани лица, че Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белене-Никопол“ открива производство по издаване на общ административен акт.

     Цел на процедурата: осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове/местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Белене-Никопол.

Допустими бенефициенти: 

1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Белене-Никопол и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда.

2. Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Белене-Никопол:

2.1 Община Белене;

2.2. Община Никопол.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 979 987,00 лв. с ДДС.

     МОТИВИ: Основните съображения за издаването на акта е одобрение на насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура № BG16M1OP002-3.013 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“.

    ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО:

     Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗУСЕСИФ, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат  в срок до 16:30 ч. на 03.06.2019 г. (включително) на следната електронна поща: [email protected] или официално, с писмо, адресирано до МИГ, на адрес: гр. Белене, п.к. 5930, пл. „България“ № 1, ет. 1, за Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол“

     В случай че се изпращат по електронна поща, предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай че предпочитат комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция.

     На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на 03.06.2019 г., от 14:00 часа, в зала № 26 на Общинска админситрация - Белене на адрес: гр. Белене, ул. „България“ № 35.

     Проектът на насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на МИГ Белене-Никопол в меню: Изпълнение на Стратегия, подменю Оществени обсъждания, на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

     Настоящото уведомление се оповестява на горепосочената интернет страницата на МИГ на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

     Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в офиса на МИГ Белене-Никопол, на адрес: гр. Белене, пл. „България“ № 1, ет. 1 от 10:00 ч. до 12:00 часа всеки работен ден.

Лице за контакти: Анита Мариянова, тел. 0878 54 89 63
1.  Обява за прием на проектни предложения
2.  Условия за кандидатсване
3.  Приложения към Условията за кандидатстване
4.  Условия за изпълнение
5.  Документи към Условията за изпълнение    
Прикачен файл: