Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Обществени обсъждания
УВЕДОМЛЕНИЕ - от 15.06.2020 г.

     За откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“

     На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), уведомявам всички заинтересовани лица, че Сдружение с нестопанска цел „МИГ Белене-Никопол“ открива производство по издаване на общ административен акт.

     Цел на процедурата: осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове/местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Белене-Никопол.

Допустими бенефициенти: 

1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Белене-Никопол и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда.

2. Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Белене-Никопол:
    2.1. Община Белене;
    2.2. ОбщинаНикопол.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 979 987,00 лв. с ДДС.

МОТИВИ: Основните съображения за издаването на акта е одобрение на насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура № BG16M1OP002-3.030 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“.

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО:

     Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗУСЕСИФ, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат в срок до 23:59 ч. на 29.06.2020 г. (включително) в ИСУН 2020 към съответната процедура или на електронната поща на МИГ Белене-Никопол: [email protected].

     В случай че се изпращат по електронна поща, предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай че предпочитат комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция. 

     Проектът на насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на МИГ Белене-Никопол, в меню „Изпълнение на Стратегия“, подменю „Обществени обсъждания“, на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и в ИСУН (на адрес https://eumis2020.government.bg/), на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

     Настоящото уведомление се оповестява на горепосочената интернет страницата на МИГ на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Лице за контакти: Малинка Пангестрова, тел. 0886324704

1.  Условия за кандидатсване
2.  Приложения към Условията за кандидатстване
3.  Условия за изпълнение
4.  Документи към Условията за изпълнение